Όροι & Προϋποθέσεις

1. H παρούσα προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής το «Πρόγραμμα») και αφορά στην αγορά αεροπορικού εισιτηρίου, με χρήση πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας, εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (εφεξής η/οι «Κάρτα/ες»).
Η Ενέργεια αφορά μόνο αγορές αεροπορικών εισιτηρίων, που πραγματοποιούνται από τα μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»/το «Μέλος») με χρήση των Καρτών σε φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα, που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς ως αεροπορικές εταιρείες.
Η προωθητική ενέργεια αφορά αγορές που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τις κάτωθι αναφερόμενες συγκεκριμένες ημερομηνίες: 04/10/19 , 11/10/19 , 18/10/19 , 25/10/19 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

2. Το κέρδος αντιστοιχεί συνολικά σε:

  1. 10 yellows για κάθε 1€ της ονομαστικής αξίας του αεροπορικού εισιτηρίου για αγορές με Πιστωτικές και Προπληρωμένες κάρτες, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και
  2. 20 yellows για κάθε 1€ της ονομαστικής αξίας του αεροπορικού εισιτηρίου ειδικά και μόνο για αγορές με Επαγγελματικές Πιστωτικές Κάρτες (Business Credit), που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους θα πραγματοποιείται έως και 60 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

3. Για να επωφεληθεί το Μέλος από την Ενέργεια, η συναλλαγή πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες της Διάρκειας της Ενέργειας.
Διαφορετικά, το Μέλος θα συλλέξει, σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος, ένα (1) yellow για κάθε ένα (1) € για συναλλαγές αγορών με χρήση των Καρτών.

4. Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές αεροπορικών εισιτηρίων με μετρητά. Για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, τα Μέλη θα συλλέγουν yellows σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος. Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων, καθώς επίσης και για αγορές από φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας Πειραιώς ως αεροπορικές εταιρείες.

5. Οι Όροι της Ενέργειας θα βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα, καθ’ όλη την Διάρκεια της Ενέργειας.

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows είναι:

  1. οι Συμμετέχοντες να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς καθόλη τη Διάρκεια της Ενέργειας (01/10/19 – 31/10/19) και
  2. οι Συμμετέχοντες να πληρούν τις λοιπές Προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Όρους του Προγράμματος.

7. Οι συναλλαγές με χρήση Κάρτας που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Συμμετέχοντα με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

8. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Ενέργειας, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής τους στην Ενέργεια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

9. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε Όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

10. Η Τράπεζα ή οι Διευθυντές ή τα Στελέχη ή οι Υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στην Ενέργεια.

11. Οι ανωτέρω Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow και του Όρους Χρήσης του, μπορείτε να βρείτε στο https://yellow.piraeusbank.gr/el/yellow-programma-epivraveusis.