Όροι & προϋποθέσεις

1. Η παρούσα ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα») της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «Τράπεζα») με σκοπό την προώθηση της χρήσης των Επαγγελματικών Πιστωτικών και Χρεωστικών Καρτών, αποκλειστικά και μόνο Ελεύθερων Επαγγελματιών & Ατομικών Επιχειρήσεων (Business Debit (πρώην Cash for Business) και Business Credit) εκδόσεως της Τράπεζας, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, (εφεξής η «Κάρτα/ες»). Η Ενέργεια ισχύει για όλες τις συναλλαγές που αφορούν σε αγορές και πληρωμές λογαριασμών με τη χρήση των Καρτών, οι οποίες πραγματοποιούνται από Μέλη του Προγράμματος και τους αποδίδουν yellows σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος. Οι συναλλαγές με τη χρήση Κάρτας που εξαιρούνται από την επιβράβευση των Μελών με yellows, αναφέρονται αναλυτικά στις «Γενικές Παρατηρήσεις – Κάρτες» στους Όρους του Προγράμματος.

2. Η Ενέργεια ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 01/10/2019 έως 31/12/2019.

3. Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων σε ειδικές προωθητικές ενέργειες (campaigns) που συμφωνούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος με επιλεγμένες Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις και διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα της Ενέργειας, ως ανωτέρω ορίζεται στον όρο 2, το κέρδος για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από τα Μέλη του Προγράμματος με τις Κάρτες αποκλειστικά κατά την διάρκεια ισχύος της Ενέργειας, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1 και 2 προβλεπόμενα, αντιστοιχεί στην επιβράβευση των Κατόχων των Καρτών με διπλάσια yellows σε σχέση με τα yellows που κερδίζουν για τις αντίστοιχες συναλλαγές τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Πίνακα Επιβράβευσης yellows των Όρων του Προγράμματος. Ειδικότερα:

Συναλλαγές με Business Debit Card
(πρώην Cash for Business)
Αγορές σε Μεγάλους συνεργάτες 10 yellows για κάθε 1€
Αγορές σε Συνεργάτες 4 yellows για κάθε 1€
Αγορές στο yellowday & yellowholidays 20 yellows για κάθε 1€
Αγορές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 2 yellows για κάθε 2€
Πληρωμές Δημοσίου 2 yellows για κάθε 10€
Λοιπές Πληρωμές 2 yellows για κάθε 2€


Συναλλαγές με Business Credit Card
Αγορές σε Μεγάλους συνεργάτες 20 yellows για κάθε 1€
Αγορές σε Συνεργάτες 10 yellows για κάθε 1€
Αγορές στο yellowday & yellowholidays 20 yellows για κάθε 1€
Αγορές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 2 yellows για κάθε 1€
Πληρωμές Δημοσίου 2 yellows για κάθε 10€
Λοιπές Πληρωμές 2 yellows για κάθε 1€

Η καταχώρηση των yellows στο λογαριασμό του Μέλους του Προγράμματος θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Όρους του Προγράμματος.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows είναι:

  1. Οι κάτοχοι των Καρτών να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της Ενέργειας.
  2. Οι κάτοχοι των Καρτών να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Όρους του Προγράμματος.

5. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Ενέργειας, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι κάτοχοι των Καρτών αποδέχονται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής τους στην Ενέργεια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε Όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

7. Οι ανωτέρω Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow και του Όρους Χρήσης του, μπορείτε να βρείτε στο https://yellow.piraeusbank.gr/el/yellow-programma-epivraveusis.