Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»), τα οποία θα κερδίζουν διπλάσια yellows στις συναλλαγές τους, με χρήση κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τις οποίες πραγματοποιούν αποκλειστικά στα φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα των Συνεργατών του Προγράμματος  «Avis», «BLACK AND DECKER CENTER», «Budget» και «NAVY & GREEN», (στο εξής «Συνεργάτες της Ενέργειας»), κατά τη διάρκεια της Ενέργειας ως ορίζεται κατωτέρω στον παρόντα όρο.

Επιπλέον, υπό την προϋπόθεση ότι τα Μέλη έχουν εγκαταστήσει τη yellow εφαρμογή σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει το πρώτο login/την πρώτη επιβεβαιωμένη είσοδο σε αυτή, θα κερδίζουν επιπλέον yellows στις συναλλαγές τους, στους Συνεργάτες της Ενέργειας, ήτοι συνολικά τριπλάσια yellows.

Διευκρινίζεται ότι οι Πελάτες της Τράπεζας που θα εγγράφουν στο Πρόγραμμα  κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως αυτή προβλέπεται κατωτέρω στον παρόντα όρο, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την  πρώτη είσοδό τους στην εφαρμογή yellow, μετά την πάροδο 2 ημέρων από την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Στην Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές αγορών (εφάπαξ ή σε δόσεις), που θα διενεργηθούν από τα Μέλη στα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα του Συνεργάτη «NAVY & GREEN», όπως τα στοιχεία αυτών  εμφανίζονται στην ειδική σελίδα της Ενέργειας στο www.yellow.piraeusbank.gr, στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Συνεργάτη  «BLACK AND DECKER CENTER» καθώς επίσης και οι εφάπαξ πληρωμές ενοικιάσεων αυτοκινήτων στα ηλεκτρονικά καταστήματα των Συνεργατών της Ενέργειας «Avis» και «Budget», με τη χρήση καρτών (Ιδιωτών ή/και Εταιρικών) εκδόσεως της Τράπεζας, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής οι «Συναλλαγές»). Διευκρινίζεται ότι συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες δεν είναι αποδεκτές από τους Συνεργάτες της Ενέργειας «Avis» και «Budget». Επίσης,  εξαιρούνται από την παρούσα Ενέργεια οι πληρωμές  για ενοικιάσεις αυτοκινήτων Avis Prestige και Επαγγελματικών φορτηγών ΙΧ. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων που συμμετέχουν στην παρούσα είναι δυνατό να αφορούν χρονικό διάστημα από την έναρξη της διάρκειας της Ενέργειας έως και 31/07/21, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η κράτηση και η πληρωμή έχει γίνει εντός της διάρκειας της Ενέργειας.

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 07/06/2021 έως 20/06/2021 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

2. Στην Ενέργεια, υπό τις ανωτέρω στον όρο 1 αναφερόμενες προϋποθέσεις, συμμετέχουν και οι Συναλλαγές που πραγματοποιούνται από Μέλη που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.  

3. Οι Συναλλαγές που συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας Ενέργειας και να έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως την ημερομηνία  λήξης της.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ενέργειας, τα Μέλη θα κερδίζουν yellows ως εξής:

Avis (e-shop), BLACK AND DECKER CENTER (e-shop), Budget (e-shop) και NAVY & GREEN (συνεργαζόμενα καταστήματα & e-shop):

Για τα Μέλη που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη επιβεβαιωμένη είσοδο στην εφαρμογή:

✔     για συναλλαγές με χρήση Πιστωτικής (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής) και Προπληρωμένης* κάρτας:

15 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

✔     για συναλλαγές με χρήση Χρεωστικής κάρτας (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής):

6 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

Για τα Μέλη που ΔΕΝ έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή ή δεν έχουν πραγματοποιήσει επιβεβαιωμένη είσοδο:

✔     για συναλλαγές  με χρήση Πιστωτικής (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής) και Προπληρωμένης* κάρτας:

10 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

✔     για συναλλαγές  με χρήση Χρεωστικής κάρτας (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής):

4 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

*Για τους Συνεργάτες της Ενέργειας Avis & Budget, δεν είναι αποδεκτές συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.

4. Τα yellows που αναφέρονται στον Όρο 3, θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του κάθε Μέλους ως εξής:

Για Συναλλαγές μέσω φυσικού καταστήματος των Συνεργατών της Ενέργειας:

Τα Μέλη θα ενημερώνονται κατά την στιγμή της Συναλλαγής (είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις) για το συνολικό ποσό των yellows που κέρδισαν στην απόδειξη της Συναλλαγής.

Για Συναλλαγές μέσω e-shop των Συνεργατών της Ενέργειας:

BLACK AND DECKER CENTER και NAVY & GREEN:

Τα Μέλη θα ενημερώνονται κατά την στιγμή της Συναλλαγής για το συνολικό ποσό των yellows που κέρδισαν.

Avis και Budget:

Τα Μέλη θα ενημερώνονται έως και 1 μήνα μετά την Συναλλαγή για το συνολικό ποσό των yellows που κέρδισαν.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά την διάρκεια της Ενέργειας και κατά τη χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows και

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Διευκρινίζεται ότι το Μέλος θα δικαιούται τα τριπλάσια yellows της Ενέργειας μόνο για τις Συναλλαγές στους Συνεργάτες της Ενέργειας, που θα πραγματοποιήσει από την ημέρα εγκατάστασης της Εφαρμογής και πρώτης επιβεβαιωμένης εισόδου σε αυτή και μέχρι τη λήξη της Ενέργειας. Αλλιώς θα δικαιούται τα διπλάσια yellows.

5. Οι Συναλλαγές που δεν αφορούν σε αγορές/ενοικιάσεις αυτοκινήτων στους ανωτέρω Συνεργάτες της Ενέργειας, με χρήση καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια.

6. Οι Συναλλαγές που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από το Μέλος/κάτοχο της κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

7. Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας, από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της.

8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αλλάξει το διάστημα ισχύος της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.