Όροι Λειτουργίας Προγράμματος Επιβράβευσης yellow

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «yellow»

Άρθρο 1ο - Γενική Περιγραφή. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» έχει σκοπό να επιβραβεύσει τα φυσικά πρόσωπα που είναι πελάτες της Τράπεζας, για τη συνολική συναλλακτική σχέση τους με τα προϊόντα/υπηρεσίες της, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά, με διάφορα κριτήρια, οριζόμενα κατά αποκλειστική κρίση της Τράπεζας (ενδεικτικά διενέργεια συναλλαγών, συμμετοχή σε δραστηριότητες, διαγωνισμούς κλπ.)

Άρθρο 2ο - Ορισμοί Προγράμματος Επιβράβευσης «yellow». Αίτηση: Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» υποβάλλεται από το Φυσικό Πρόσωπο και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του. Όροι: Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης «yellow», όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Μέλος/η: Τα Φυσικά Πρόσωπα που είναι Πελάτες της Τράπεζας και έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα. Πρόγραμμα: To Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» της Τράπεζας που επιβραβεύει τα Μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 1. yellows: Οι πόντοι που συλλέγουν τα Μέλη ως επιβράβευση. Λογαριασμός yellow: Ο λογαριασμός που συλλέγονται τα yellows, ο οποίος είναι μοναδικός ανά Μέλος. Κωδικός yellow: Ο μοναδικός κωδικός που εκδίδεται κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα για την ταυτοποίηση του Μέλους στην Τράπεζα. Ο κωδικός αποστέλλεται στο Μέλος μέσω μηνύματος SMS, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Ο Κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες περιπτώσεις, πέραν της ταυτοποίησης, με βάση τις δυνατότητες που θα προσφέρει το Πρόγραμμα, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του. yellow Προσφορές: Οι προσφορές και τα προνόμια που απολαμβάνουν τα Μέλη στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενδεικτικά Δωροεπιταγές, Εκπτωτικοί Κωδικοί, Κουπόνια, προνομιακές εκπτώσεις σε Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Εφαρμογή «yellow»: Η εφαρμογή κινητών συσκευών «yellow», μέσω της οποίας παρέχονται στα Μέλη/χρήστες της διάφορες δυνατότητες αναφορικά με το Πρόγραμμα (πχ ενημέρωση για τις κινήσεις του Λογαριασμού yellow, για τις yellow Προσφορές καθώς επίσης και δυνατότητα απόκτησης των τελευταίων), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης της Εφαρμογής «yellow».

Άρθρο 3ο - Εγγραφή και Ταυτοποίηση Μέλους. 3.1 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι το Μέλος έχει λάβει γνώση των Όρων, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Όροι ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3.2, η εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα γίνεται με την υποβολή της Αίτησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας (εφεξής «το Δίκτυο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank (εφεξής «winbank»). Η Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μπορεί να επιλέξει και άλλους τρόπους εγγραφής, τους οποίους θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με τους τρόπους ενημέρωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6. 3.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά Πρόσωπα, νέοι και υφιστάμενοι Πελάτες της Τράπεζας που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα ενεργό προϊόν ή που τους παρέχεται μία υπηρεσία της Τράπεζας. Επίσης, προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής στις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Τράπεζα μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ή/και οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς την Τράπεζα ή/και να μην έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον Ν.3869/2010 ή/και να μην συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που τυχόν περιγράφονται στον Πίνακα Επιβράβευσης yellow 2A, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 4.3. Στην περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα έχει προσδιορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα στην Τράπεζα ως Ατομική Επιχείρηση ή Ελεύθερος Επαγγελματίας και παράλληλα έχει στην κατοχή του εταιρική χρεωστική Business Debit Card ή/και εταιρική πιστωτική Business Credit Card εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τότε δύναται να συλλέγει yellows και από τον Πίνακα Επιβράβευσης yellow 2Β. Ως ημερομηνία έναρξης συλλογής yellows από τον Πίνακα 2Β, ορίζεται η επόμενη, από την ημερομηνία του προσδιορισμού της κατά τα ανωτέρω επαγγελματικής δραστηριότητας με παράλληλη κατοχή της/των παραπάνω εταιρικής/ών κάρτας/ών ή από την ημερομηνία εγγραφής στο Πρόγραμμα με την κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα προσδιορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα και παράλληλη κατοχή της/των παραπάνω εταιρικής/ών κάρτας/ών. 3.3 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Φυσικού Προσώπου στο Πρόγραμμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τους λόγους απόρριψης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει επιπλέον κριτήρια εγγραφής ή να τροποποιεί τα υφιστάμενα. 3.4 Στοιχεία Επικοινωνίας Μέλους: Κατά την εγγραφή του, το Μέλος για τους σκοπούς του Προγράμματος (ενδεικτικά για την εγγραφή του, ενημέρωση για την επιβράβευσή του, απόκτηση Κωδικού yellow, εξαργύρωση yellows κλπ.) και για σκοπούς ταυτοποίησής του γνωστοποιεί ή/και επικαιροποιεί στην Τράπεζα τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email), τη διεύθυνση κατοικίας του, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που θα του ζητηθεί από την Τράπεζα. 3.5 Επιπλέον, το Μέλος, κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Πρόγραμμα, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δίκτυο Καταστημάτων ή όπως άλλως η Τράπεζα ορίσει, τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου κλπ.). Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής στην Τράπεζα, κάθε κοινοποίηση εγγράφου (εντύπου ή/και ηλεκτρονικού) στην παλαιά διεύθυνση ή/και κάθε αποστολή μηνύματος (SMS) στο παλαιό κινητό τηλέφωνό του θεωρείται έγκυρη, χωρίς η Τράπεζα να ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή έλλειψη επικοινωνίας με το Μέλος.

Άρθρο 4ο - Συλλογή yellows Προγράμματος. 4.1 Διάρκεια-Λήξη: Τα yellows του Προγράμματος που έχουν καταχωρηθεί έως 31/5/2022 έχουν διάρκεια ισχύος δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow του Μέλους. Τα yellows του Προγράμματος που καταχωρούνται μετά την 01/06/2022 έχουν διάρκεια ισχύος ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow του Μέλους. Τα yellows που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, διαγράφονται αυτόματα από τον Λογαριασμό yellow, χωρίς η ενημέρωση του Μέλους να αποτελεί υποχρέωση της Τράπεζας.4.2 Μεταβίβαση/Εκχώρηση κλπ.: Τα yellows δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, Μέλος του Προγράμματος ή μη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χορηγηθούν, πουληθούν, ανταλλαχθούν, κληρονομηθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός αν η Τράπεζα το αποφασίσει με τροποποίηση των τρόπων επιβράβευσης ή μεμονωμένα. 4.3 Πίνακας Επιβράβευσης yellow: Τα Μέλη του Προγράμματος συλλέγουν yellows με βάση τον εκάστοτε Πίνακα Επιβράβευσης yellow (εφεξής «ο Πίνακας»), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος. Ο Πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική τρόπων επιβράβευσης με yellows της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση, όμως, που συντρέχει η αναφερόμενη στο άρθρο 3.2 καθυστέρηση ή άλλοι λόγοι που συνιστούν παράβαση των Όρων του Προγράμματος, τότε παύει αυτόματα η συλλογή yellows, ακόμα και αν το Μέλος κάνει χρήση των τραπεζικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιβραβεύουν με yellows στο πλαίσιο του Πίνακα. 4.4 Ο Πίνακας, ενδεικτικά, θα απεικονίζει: α. τους τρόπους επιβράβευσης του Μέλους, για παράδειγμα από τη συχνότητα χρήσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας, από τη σχέση του μαζί της, από τα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και συναλλαγές που συμμετέχουν, από δραστηριότητες κτλ. β. τη μέθοδο υπολογισμού των yellows, τον τρόπο στρογγυλοποίησης και τυχόν μέγιστο αριθμό yellows που μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και ετήσια βάση ανά τρόπο επιβράβευσης ή και στο σύνολό του στον Λογαριασμό yellow, γ. τα κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow, δ. την αναλογία yellows ειδικά για τη χρήση των καρτών και ε. το χρονικό διάστημα απόδοσής τους στον Λογαριασμό yellow, ώστε να είναι πλήρως διαφανής και διακριτός ο τρόπος συλλογής τους. 4.5 Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί yellows σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Τράπεζα θα προβεί μονομερώς στη διόρθωση του Λογαριασμού yellow με ενημέρωση του Μέλους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές λύσεις από τυχόν εσφαλμένο υπολογισμό yellows, προκειμένου να επανέλθει ο Λογαριασμός yellow στην πρωτέρα, του σφάλματος, κατάσταση. Το Μέλος δηλώνει ότι θα συνεργασθεί με την Τράπεζα προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις yellows είτε προς όφελος είτε εις βάρος του. 4.6 Σε περίπτωση που το Μέλος ασκήσει νομίμως το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακυρώσει, ανακαλέσει ή δεν ολοκληρώσει τη συναλλαγή, για την οποία επιβραβεύθηκε από το Πρόγραμμα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να προβεί μονομερώς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στη διαγραφή των yellows που αντιστοιχούν στην ως άνω συναλλαγή, χωρίς άλλη ενημέρωση του Μέλους.

Άρθρο 5ο - Εξαργύρωση. 5.1 Τρόποι Εξαργύρωσης yellows: Τα yellows που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, ολικώς ή μερικώς, για την απόκτηση/έκδοση yellow Προσφορών ή/και απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές υποδοχής συναλλαγών με κάρτες (εφεξής «POS») ή/και δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές εξ’ αποστάσεως ή μη, μέσω κάρτας (εφεξής «e-POS»). 5.2 Απόκτηση/έκδοση & εξαργύρωση yellow Προσφορών: Για την απόκτηση/έκδοση yellow Προσφορών των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων με σκοπό την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό κατάστημά τους, η Τράπεζα κατά τη διάθεση των yellow Προσφορών θα ταυτοποιεί προσηκόντως το Μέλος. Το Μέλος, θα δύναται να τις παραλαμβάνει σε έντυπη μορφή από το Δίκτυο ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (email) ή μέσω της Εφαρμογής «yellow» ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλέξει στο μέλλον η Τράπεζα και γνωστοποιήσει στα Μέλη του Προγράμματος. Στην περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης των yellow Προσφορών που έχει ήδη αποκτήσει (εφόσον δεν έχουν λήξει ή εξαργυρωθεί) ή εάν επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισής τους, τότε θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας ή να καλέσει την Εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας (τηλ. 210 3288000). Κάθε yellow Προσφορά θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης/διάθεσής της ή όποιο άλλο χρονικό διάστημα η Τράπεζα ή/και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ορίσει. Σε κάθε συναλλαγή εξαργύρωσης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες yellow Προσφορές, με βάση και τα όσα ορίζονται στο σώμα αυτών. Για να είναι έγκυρη η yellow Προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται στο σώμα της όλα τα ακόλουθα στοιχεία: i. τα στοιχεία ή/και το σήμα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, ii. η ονομαστική αξία, iii. η αξία σε yellows, iv. ο Κωδικός, v. η ημερομηνία έκδοσης/διάθεσης, vi. η ημερομηνία λήξης, μέχρι την οποία (από την ημερομηνία έκδοσης) δύναται ο κάτοχός της να προβεί στην εξαργύρωσή της και vii. οι όροι της yellow Προσφοράς. Ενώπιον της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, η εξαργύρωση της yellow Προσφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε για λογαριασμό του Μέλους είτε για λογαριασμό τρίτου που το Μέλος έχει ορίσει, από τον Κομιστή της (εφεξής γενικά ο «Κομιστής»), ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε συναλλαγή, εντός της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας της yellow Προσφοράς. Στην περίπτωση που η yellow Προσφορά π.χ. Δωροεπιταγή έχει ονομαστική αξία που το συνολικό κόστος της αγοράς από την Συνεργαζόμενη Επιχείρηση την υπερβαίνει, ο Κομιστής οφείλει να καταβάλει τη διαφορά στην Συνεργαζόμενη Επιχείρηση είτε με μετρητά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ τους. Κατά το μέρος που το κόστος αγοράς καλύπτεται από την αξία της προσκομιζόμενης yellow Προσφοράς, ο Κομιστής θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής του στην Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο της αξίας της yellow Προσφοράς, σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα καταβάλει στον Κομιστή τη διαφορά, αλλά θα θεωρείται ότι η yellow Προσφορά εξαργυρώθηκε. Οι yellow Προσφορές ουδέποτε μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά και ο Κομιστής τους στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θεωρείται ότι είναι και το Μέλος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μη ευθυνόμενης της Τράπεζας σε περίπτωση εξαργύρωσης από μη Μέλος. Η εμπρόθεσμη εξαργύρωση κάθε yellow Προσφοράς από τον Κομιστή θα μπορεί να γίνεται χωρίς εξαίρεση προϊόντων ή χρονικής περιόδου και για προϊόντα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που είναι σε έκπτωση ή σε οποιουδήποτε είδους προσφορά καθώς και για την περίοδο εκπτώσεων όσο και για τις ημέρες που η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση έχει ορίσει ως «Ημέρες Προσφορών», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους όρους της yellow Προσφοράς, για τους οποίους ο Κομιστής οφείλει να λαμβάνει γνώση. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, η yellow Προσφορά δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η yellow Προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δύναται να αντικατασταθεί από κάποια άλλη. 5.3 Απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών με εξαργύρωση yellows: yellows εξαργυρώνονται από το Μέλος για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων σε επιτυχημένες συναλλαγές στα POS ή e-POS τους, με χρήση καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, βάσει των προβλεπόμενων στον Πίνακα των Όρων και της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr, εφόσον το Μέλος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3.2. Η εξαργύρωση των yellows θα πραγματοποιείται έναντι συμφωνηθείσας ισοτιμίας μεταξύ της Τράπεζας και της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός yellows πριν και μετά την εξαργύρωση και το ποσό στο οποίο θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows προς εξαργύρωση θα εμφανίζονται μέσω ειδικής εφαρμογής των POS/e-POS, πληροφορία την οποία οφείλει να γνωστοποιεί, ως εκάστοτε ισχύει, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Στις περιπτώσεις εξαργύρωσης έναντι μέρους της αξίας των αγαθών ή/και υπηρεσιών, η εξαργύρωση αυτή θα αφορά συγκεκριμένο ποσό από τη συνολική αξία των εν λόγω αγαθών ή/και υπηρεσιών στο οποίο ποσό θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows, που έχουν ήδη συλλεχθεί από τα Μέλη του Προγράμματος. 5.4 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει και άλλους τρόπους εξαργύρωσης των yellows στο μέλλον, οπότε θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη της. 5.5 Η Τράπεζα, δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ελάχιστο ή/και μέγιστο αριθμό yellows για τη μερική ή/και ολική εξαργύρωση ανά συναλλαγή, ο οποίος αριθμός θα αλλάζει συνολικά ή θα διαφοροποιείται από την Τράπεζα ανά κανάλι εξαργύρωσης. Επιπλέον, η Τράπεζα και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δύνανται να συμφωνήσουν να ισχύσει ελάχιστος ή/και μέγιστος αριθμός yellows ανά συναλλαγή, μόνον στης εν λόγω Συνεργαζόμενης Επιχείρησης τα φυσικά/ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός yellows θα ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος της Τράπεζας. 5.6 Επίσης, η Τράπεζα δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ένα μέγιστο αριθμό yellows εξαργύρωσης σε ετήσια βάση για κάθε Μέλος, αλλαγή την οποία θα ανακοινώσει σύμφωνα με το άρθρο 5.5. 5.7 Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης yellows, αυτά αφαιρούνται από τον Λογαριασμό yellow του Μέλους, με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους από τα παλαιότερα προς τα νεότερα. 5.8 Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παραχωρούνται οι yellow Προσφορές, καθώς και η δυνατότητα εξαργύρωσης yellows απευθείας σε POS/e-POS Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Τράπεζας. Σε περίπτωση που κατά την εξαργύρωση των yellows το Μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.2, τότε παύει αυτόματα η δυνατότητα της εξαργύρωσής τους και θα ισχύει η παλαιά ημερομηνία λήξης τους, σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow. Σημειώνεται, ότι η Τράπεζα δεν οφείλει να ενημερώνει το Μέλος για την παύση της συγκεκριμένης δυνατότητας, αλλά ούτε και για την ενεργοποίησή της μετά από την τακτοποίηση των οφειλών του. 5.9 Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από τις συμβάσεις πώλησης, ιδία δε για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ. των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Επίσης, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος από τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. 5.10 Με την επιφύλαξη των ειδικώς αναφερομένων στους παρόντες Όρους και στον Πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, τα yellows συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν. 5.11 Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή/και συλλογής yellows ή άλλου είδους προσφορές και προνόμια στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές βάσει της εμπορικής της πολιτικής. Το Μέλος ενημερώνεται βάσει των αναφερόμενων τρόπων του άρθρου 6. 5.12 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη προς τα Μέλη της, αν κάποια Συνεργαζόμενη Επιχείρηση παύσει τη συνεργασία και κατηγορηθεί για παραπλάνησή τους.

Άρθρο 6ο - Ενημέρωση Μέλους για το Πρόγραμμα και τον Λογαριασμό yellow. 6.1 Ενημέρωση Προγράμματος: Το Μέλος ενημερώνεται για τους Όρους και τις τροποποιήσεις του Προγράμματος μέσω του Δικτύου Καταστημάτων, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, SMS, email, winbank κτλ.). 6.2 Ενημέρωση για τον Λογαριασμό yellow: Το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τις κινήσεις του Λογαριασμού yellow (διαθέσιμο υπόλοιπο, συλλογή, εξαργύρωση, λήξη yellows με την ημερομηνία και τον τρόπο κτήσης/εξαργύρωσης/λήξης και σε ποιο κανάλι συλλογής/εξαργύρωσης πραγματοποιήθηκε) για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Τράπεζα και μέσω του κάθε φορά οριζόμενου από την Τράπεζα τρόπου, σήμερα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, (εφόσον διαθέτει κωδικούς phone banking) καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας (τηλ. 210 3288000), μέσω του Δικτύου της Τράπεζας, της Εφαρμογής yellow και όποιου άλλου τρόπου μελλοντικά ορίσει. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα Μέλη μέσω σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, SMS, email, newsletter, προσωπικών επιστολών, ενημερώσεων μέσω της Εφαρμογής yellow κτλ. βάσει των στοιχείων που το ίδιο το Μέλος κοινοποίησε στην Τράπεζα.

Άρθρο 7ο - Τροποποίηση, Λήξη και Αναστολή Προγράμματος από την Τράπεζα, Διαγραφή Μέλους, Αποχώρηση Μέλους. 7.1 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των όρων του Πίνακα και οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω των τρόπων ενημέρωσης του άρθρου 6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος. Η πραγματοποίηση τρόπων επιβράβευσης ή δραστηριοτήτων ή/και εξαργύρωση yellows μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. 7.2 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας ενημερώνοντας τα Μέλη της με βάση το άρθρο 4 και καθοδηγώντας τα για την εξαργύρωση των yellows τους. Επίσης, η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση του Προγράμματος από Μέλος, για λόγους που αφορούν: (α) την ασφάλεια του προϊόντος/ υπηρεσίας, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης κτλ. Σημειώνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συσσωρευμένα yellows του Μέλους διαγράφονται οριστικώς. 7.3 Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαγραφής/απενεργοποίησης του Μέλους, λόγω μη συνεπούς τήρησης των παρόντων Όρων ή/και γενικότερα στα πλαίσια της συνολικής του συναλλακτικής σχέσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 ανωτέρω, οπότε τα διαθέσιμα yellows διαγράφονται οριστικά από τον Λογαριασμό yellow. 7.4 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να το δηλώσει εγγράφως στο Δίκτυο Καταστημάτων. Από την ημερομηνία της δήλωσής του θα διαγράφονται αυτομάτως από τον Λογαριασμό του yellow και τα διαθέσιμα yellows του, μη ευθυνόμενης της Τράπεζας προς τούτο.

Άρθρο 8ο - Ενημέρωση/Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. 8.1 Κάθε Μέλος αποδέχεται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για τον σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο παρέλαβε, ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. 8.2 Η Τράπεζα συμμετέχει στον θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του Μέλους και της Τράπεζας δεν καταστεί δυνατόν να διευθετηθεί μεταξύ τους, το Μέλος δύναται να απευθυνθεί για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς στον παραπάνω φορέα (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr τηλ.: 10440, 2103376700, Fax: 2103238821, e-mail: info@hobis.gr), ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς. Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, το Μέλος δύναται να υποβάλει το αίτημά του για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Άρθρο 9ο - Λοιποί Όροι. 9.1 Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε Όρου του Προγράμματος, η Τράπεζα δικαιούται να τον αποκλείσει άμεσα από το Πρόγραμμα, να αναστείλει ή/και να καταργήσει τη συμμετοχή του, καθώς και να ακυρώσει όλα τα yellows που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. 9.2 Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 9.3 Όλα τα πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή των παρόντων Όρων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ελληνικών πρωτοτύπων και των τυχόν αγγλικών μεταφράσεων των Όρων (που συντάσσονται μόνο για διευκόλυνση κάποιων Μελών), το ελληνικό κείμενο των πρωτοτύπων αντιτύπων θα υπερισχύει από κάθε άποψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ yellow
Ο παρών, τελευταίος σε ισχύ Πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς ως προς τους τρόπους επιβράβευσης των Μελών του Προγράμματος «yellow» με yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Πίνακα, οπότε οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω του Δικτύου Καταστημάτων, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, SMS, email, winbank κτλ.). Οποιαδήποτε τροποποίηση του Πίνακα δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη οφείλουν να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος.

1. Γενικοί όροι

Τα Μέλη του Προγράμματος «yellow» επιβραβεύονται για τις εξής συναλλαγές/υπηρεσίες (Πίνακες 2Α & 2Β), με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων εξαιρέσεων:
1.1. Τις αγορές και πληρωμές λογαριασμών με χρήση Πιστωτικών, Χρεωστικών και Προπληρωμένων Καρτών καθώς και τη φόρτιση Προπληρωμένων Καρτών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς ανεξαρτήτως καναλιού (Δικτύου Καταστημάτων, Διαδικτύου κλπ.).
1.2. Την ενεργοποίηση και χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank.
1.3. Την πληρωμή λογαριασμών Ενέργειας, Τηλεφωνίας/Διαδικτύου, Ύδρευσης και Ασφαλιστικών Εταιρειών μέσω Παγίων Εντολών με χρέωση καταθετικού λογαριασμού.
1.4. Με την ολοσχερή εμπρόθεσμη εξόφληση του συνόλου της δόσης Στεγαστικού και Καταναλωτικού δανείου.
1.5. Την πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με την Booking.com, σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας.
1.6. Την απόκτηση του “yellowkid” Αποταμιευτικού Λογαριασμού και την πίστωση σε αυτόν ποσού αποταμίευσης σε μηνιαία βάση μέσω πάγιας εντολής μεταφοράς χρηματικού ποσού από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, στον Πίνακα Β.
1.7. Τέλος, τα Μέλη δύνανται να μετατρέψουν τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Check In Class “ Points” σε yellows, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας Check In Class, αλλά και τους Όρους του Προγράμματος.
Επιπλέον των παραπάνω, τα Φυσικά Πρόσωπα με προσδιορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα στην Τράπεζα ως Ατομικές Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες που είναι Μέλη του Προγράμματος «yellow», βάσει του άρθρου 3.2, επιβραβεύονται και για τις εξής συναλλαγές/υπηρεσίες των 2Β Ειδικών Όρων, εφόσον έχουν στην κατοχή τους Business Debit Card ή/και Business Credit Card εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα
1.8. Την εκταμίευση Επιχειρηματικού Δανείου (business e-loan).
1.9. Την εκτέλεση Μισθοδοτικού Πακέτου.

Διευκρινίζεται ότι οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας για την ενημέρωση των Μελών του Προγράμματος.

2. Ειδικοί όροι

Α. Κάρτες

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος Αριθμός yellows
Συναλλαγές αγορών & πληρωμών (εφάπαξ ή σε δόσεις) Ο Κύριος Κάτοχος/Το Πρόσθετο Μέλος με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 1. Συναλλαγές αγορών Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Μεγάλοι Συνεργάτες yellow Πιστωτικές ιδιωτών/εταιρικές & Προπληρωμένες ιδιωτών
10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές ιδιωτών/εταιρικές
5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία Καρτών (Χρεωστικές, Πιστωτικές, Προπληρωμένες)  Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Συνεργάτες yellow
Πιστωτικές ιδιωτών/εταιρικές & Προπληρωμένες ιδιωτών: 5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές ιδιωτών/εταιρικές: 2 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής
Λοιπές Επιχειρήσεις (Ελλάδα ή εξωτερικό) Πιστωτικές ιδιωτών/εταιρικές: 1 yellow για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

2. Συναλλαγές πληρωμών Πληρωμές Δημοσίου Πιστωτικές ιδιωτών/εταιρικές:
1 yellow για κάθε 10 ευρώ αξίας συναλλαγής
Λοιπές Πληρωμές Πιστωτικές ιδιωτών/εταιρικές: 1 yellow για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Συναλλαγές Φόρτισης Προπληρωμένων Καρτών Ο Κάτοχος με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα Φόρτιση Κάρτας Μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων καναλιών φόρτισης Κάρτας όπως ενδεικτικά: winbank  μηχάνημα Easy Pay (APS), ΑΤΜ, ταμείο καταστήματος
10 yellows για κάθε συναλλαγή φόρτισης, ανεξαρτήτως του ποσού φόρτισης 5.000 yellows σε μηνιαία βάση για το σύνολο των Προπληρωμένων Καρτών που τηρεί ο Κάτοχος στην Τράπεζα

Γενικές Παρατηρήσεις - Κάρτες

Α. Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

Η καταχώρηση των yellows στον Λογαριασμό του Μέλους, θα πραγματοποιείται έως και πέντε (5) ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής για το σύνολο του ποσού αυτής, ενώ αν πρόκειται για συναλλαγή φόρτισης θα πραγματοποιείται έως και πέντε (5) ημέρες μετά την εκκαθάριση αυτής. Ειδικότερα, για συναλλαγή σε δόσεις με χρήση Πιστωτικής Κάρτας ισχύει:

1η περίπτωση: αν πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Επιχείρηση, σε φυσικό κατάστημα-POS, τότε τα yellows που καταχωρούνται αφορούν το σύνολο του ποσού της συναλλαγής.

2η περίπτωση: αν πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Επιχείρηση, σε ηλεκτρονικό κατάστημα e-POS, τότε τα yellows που καταχωρούνται θα αφορούν μόνο το ποσό εκάστης δόσης που χρεώνεται, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων μπορεί να αφορούν το σύνολο του ποσού της συναλλαγής.

3η περίπτωση: αν πραγματοποιηθεί στις λοιπές Επιχειρήσεις, τότε τα yellows που καταχωρούνται αφορούν μόνο το ποσό της δόσης που χρεώνεται.

Β. Λοιπές παρατηρήσεις

Για τις συναλλαγές με Κάρτες, τα yellows χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω. Σημειώνουμε ότι αν η συναλλαγή είναι μικρότερη του 1 (ενός) ευρώ, το Μέλος δεν συλλέγει yellows. Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr.

Στις συναλλαγές με Κάρτες (Πιστωτικές, Χρεωστικές, Προπληρωμένες) εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να υπάγονται όλες οι αγορές/πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καταστημάτων, τηλεφώνου, διαδικτύου, της Εφαρμογής «yellow» και παγίων εντολών πληρωμών, ενώ εξαιρούνται συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων, για παράδειγμα paypal, καθώς επίσης και συναλλαγές τυχερών παιγνίων ή/και στοιχημάτων. Δεν συμμετέχουν η 1η φόρτιση που πραγματοποιείται κατά την έκδοση της επαναφορτιζόμενης Προπληρωμένης Κάρτας Πειραιώς Reloadable Mastercard, οι αναλήψεις μετρητών, οι μεταφορές υπολοίπων από άλλες κάρτες, μεταφορές χρημάτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα κεφάλαια), η πληρωμή λογαριασμού πιστωτικής κάρτας (ελάχιστη ή ολική) λόγω οφειλής, οι χρεώσεις ετήσιας συνδρομής, υπέρβασης ορίου, πάσης φύσης τόκων/εξόδων που τυχόν χρεώνονται στην Κάρτα, κάθε είδους πιστώσεις καθώς και συναλλαγές που αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο της Κάρτας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέτει ή αφαιρεί συναλλαγές με Κάρτες σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική της πολιτική. Στην περίπτωση που το Μέλος διενεργεί ανέπαφη συναλλαγή με χρέωση Κάρτας χωρίς τη χρήση του πλαστικού της στο πλαίσιο της υπηρεσίας winbank pay της Τράπεζας Πειραιώς, τότε το Μέλος συλλέγει yellows με βάση τα ως άνω αναφερόμενα.

Β. Καταθέσεις

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. Πληρωμή Πάγιας Εντολής Με κάθε επιτυχημένη εκτέλεση Πάγια Εντολής με χρέωση καταθετικού λογαριασμού για πληρωμές λογαριασμών Ενέργειας, Τηλεφωνίας/ Διαδικτύου, Ύδρευσης και Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ο εντολέας της Πάγιας Εντολής με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 25 yellows ανά Πάγια Εντολή 250 yellows σε μηνιαία βάση
β. "yellowkid" Αποταμιευτικός Λογαριασμός Με την επιτυχή εκτέλεση 12 μηνιαίων παγίων εντολών μεταφοράς χρηματικού ποσού αποταμίευσης από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, ανά έτος, στον "yellowkid" Αποταμιευτικό Λογαριασμό Ο κύριος δικαιούχος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού με την προϋπόθεση εγγραφής στο Πρόγραμμα yellows ίσα με το διπλάσιο του ποσού αποταμίευσης που συγκεντρώνεται στο Λογαριασμό "yellowkid" με την επιτυχή εκτέλεση 12 μηνιαίων παγίων εντολών μεταφοράς χρηματικού ποσού από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους ανά έτος, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στους Όρους του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού (με ελάχιστο τα 500 yellows) 12000 yellows ετησίως

Γενικές Παρατηρήσεις - Καταθέσεις

Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

α. Πληρωμή Πάγιας Εντολής: Τα yellows θα είναι διαθέσιμα μετά από την επιτυχή εκτέλεση της Πάγιας Εντολής. Στο Τιμολόγιο της Τράπεζας και στην κατηγορία «Πάγιες Εντολές» αναφέρονται αναλυτικά οι πληρωμές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι Πάγιες Εντολές που αφορούν σε τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα της ΝΝ σε συνεργασία με την Τράπεζα, εξαιρούνται της συλλογής yellows. β. "yellowkid" Αποταμιευτικός Λογαριασμός: Τα yellows υπολογίζονται ετησίως, την επέτειο ημερομηνία ανοίγματος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεστεί επιτυχώς 12 μηνιαίες Πάγιες Εντολές μεταφοράς ποσού αποταμίευσης από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, εντός αυτού του έτους. Τα yellows αποδίδονται και είναι διαθέσιμα για εξαργύρωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ετήσια επέτειο ημερομηνία ανοίγματος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού.

Γ. Ηλεκτρονική Τραπεζική

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. 1η είσοδος - 1ο login στην υπηρεσία winbank (web & mobile banking) Με την 1η είσοδο (1o login) στην υπηρεσία winbank (web & mobile banking) Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο web & mobile Banking.

Για να δικαιούται τα yellows πρέπει με την εξής σειρά να προβεί σε:

1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα

2. Εγγραφή στην στην υπηρεσία της winbank

3. Είσοδο στo winbank web ή mobile banking
150 yellows άπαξ
β. Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του web banking με χρέωση καταθετικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο web banking με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 25 yellows ανά πληρωμή 250 yellows σε μηνιαία βάση
γ. Πληρωμή λογαριασμών μέσω mobile banking Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του mobile banking με χρέωση καταθετικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο mobile banking με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 25 yellows ανά πληρωμή
250 yellows σε μηνιαία βάση

Γενικές Παρατηρήσεις – Ηλεκτρονική Τραπεζική

Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

α. 1η είσοδος - 1ο login στην υπηρεσία winbank (web & mobile banking): Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow μετά από την ολοκλήρωση της σύνδεσης στη winbank και μόνο μία φορά ανεξάρτητα αν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί στο web ή στο mobile banking. Η επιβράβευση συμπεριλαμβάνει και την ταχεία σύνδεση (quick login) στο mobile banking. β & γ. Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking ή μέσω mobile banking: Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση στο web banking ή mobile banking αντίστοιχα. Εφόσον το Μέλος πραγματοποιήσει πληρωμή με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τότε συλλέγει yellows και από τη χρήση της Κάρτας. Ο μέγιστος αριθμός yellows, ήτοι τα 250 yellows, αφορά μόνο στον τρόπο επιβράβευσης Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking ή mobile banking, ενώ για τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα υπό τον Όρο 2A.Α.

Δ. Δάνεια Ιδιωτών

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
Καταναλωτικά & Στεγαστικά Δάνεια Με την ολοσχερή εμπρόθεσμη εξόφληση του συνόλου της δόσης του δανείου Κύριος Οφειλέτης του δανείου 1 yellow για κάθε 1€ ποσού δόσης 2000 yellows ανά δόση

Γενικές Παρατηρήσεις – Δάνεια Ιδιωτών

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εξυπηρετούμενα Καταναλωτικά και Στεγαστικά δάνεια Ιδιωτών. Ειδικότερα:

1. Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow: α) Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη Συλλογή των yellows είναι: 1) Η καταβολή της δόσης, κατά την ημερομηνία, που έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα και 2) η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν στο δάνειο (π.χ. ασφάλιστρα, έξοδα). β) Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του Μέλους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου της δόσης του Καταναλωτικού ή/και Στεγαστικού δανείου.

2. Λοιπές παρατηρήσεις: α. Τα yellows χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω. β. Στον υπολογισμό των yellows δεν λαμβάνονται υπόψη καταβολές που αφορούν σε ασφάλιστρα και έξοδα. γ. Όσον αφορά τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, για τη συλλογή των yellows θα λαμβάνεται υπόψη το ισόποσο σε ευρώ, όπως υπολογίζεται για την καταβολή της δόσης του δανείου δ. Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται: i) τα Δάνεια των οποίων οι Κύριοι Οφειλέτες είναι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας, ii) τα Δάνεια που χορηγήθηκαν με σκοπό την αγορά σκάφους, iii) τα Δάνεια που χορηγήθηκαν με σκοπό την αγορά μετοχών, iv) οι συμβάσεις παροχής δικαιώματος Υπερανάληψης (Overdraft) καταθετικού λογαριασμού, v) τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά δάνεια, των οποίων έχουν τροποποιηθεί οι όροι οι σχετικοί με την αποπληρωμή του δανείου λόγω ρύθμισης/αναδιάρθρωσης οφειλών ή έχει συναφθεί νέα σύμβαση λόγω ρύθμισης/αναδιάρθρωσης οφειλών, υπό την επιφύλαξη του όρου Δ2ε. ε. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά δάνεια του όρου Δ2δ περίπτωση v παραπάνω, των οποίων όλες οι οφειλές καταβάλλονται εμπροθέσμως και προσηκόντως για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής πράξης ή σύμβασης όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:

α) δύο (2) έτη αν η σχετική τροποποιητική πράξη ή σύμβαση συνήφθη πριν την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τη δήλη ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε οφειλής. β) τρία (3) έτη αν η σχετική τροποποιητική πράξη ή σύμβαση συνήφθη μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τη δήλη ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε οφειλής. στ. Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δανείων στο Πρόγραμμα.

Ε. Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης - Ιδιώτες

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. Δυνατότητα μετατροπής πόντων “Points” που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας Check In Class σε yellows Με την αποδοχή από την Τράπεζα του αιτήματος του Μέλους του Προγράμματος/Χρήστη της υπηρεσίας Check In Class για μετατροπή των "Points" σε yellows Χρήστης της υπηρεσίας Check In Class και ταυτόχρονα Μέλος του Προγράμματος 1 yellow για κάθε 1 Point 10.000 yellows σε μηνιαία βάση
β. Πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με τη Booking.com, σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας. Με την κράτηση καταλυμάτων αποκλειστικά μέσω του www.yellowholidays.gr, με Κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Χρήστης της υπηρεσίας www.yellowholidays.gr και ταυτόχρονα Μέλος του Προγράμματος 10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας κράτησης  25.000 yellows σε μηνιαία βάση

Γενικές Παρατηρήσεις - Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης

Κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/ Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

α. “Points” - υπηρεσία Check In Class: Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow με την επιτυχή εκτέλεση της μετατροπής. β. Ιστοσελίδα www.yellowholidays.gr - Συνεργασία με την Booking.com: Κατά τη διαδικασία της κράτησης καταλύματος στην ιστοσελίδα, το Μέλος πρέπει να συμπληρώνει και τον Κωδικό yellow ή το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στην εγγραφή του στο Πρόγραμμα. Το ποσό βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα yellows, θα είναι το ποσό της κράτησης, αφαιρουμένης της αξίας τυχόν φόρων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Εφόσον το Μέλος πληρώσει στο κατάλυμα με Κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, επιβραβεύεται με επιπλέον yellows κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στον Όρο 2.Α.Α. του Πίνακα Επιβράβευσης yellow. Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του Μέλους εντός εβδομήντα (70) ημερών μετά το πέρας της διαμονής στο κατάλυμα (check out). Σε περίπτωση πληρωμής σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ο αριθμός των yellows υπολογίζεται βάσει της μετατροπής της αξίας της κράτησης σε ευρώ.

2Β. Επιπλέον Ειδικοί όροι

Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Ατομικές Επιχειρήσεις /Κάτοχοι Business Debit ή/και Business Credit Card

Α. Επιχειρηματικά Δάνεια (business E-loan)

Τρόπος Επιβράβευσης Επιβράβευση σε yellows
Επιχειρηματικά Δάνεια
  • Με την εκταμίευση e-Πειραιώς τοκοχρεολυτικό Επιχειρείν
  • Με το άνοιγμα του ορίου e – Πειραιώς Ανοικτό Επιχειρείν
Εφάπαξ 50.000 yellows ανά Δάνειο/Όριο

Γενικές Παρατηρήσεις – Επιχειρηματικά Δάνεια (business E-loan)

Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/ Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

1. Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων δανείου τακτής λήξης, το Μέλος θα λαμβάνει τα yellows με την πρώτη σταδιακή εκταμίευση.
2. Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δανείων στο Πρόγραμμα.
3. Τα yellows θα καταχωρούνται μετά το Α’ δεκαπενθήμερο του επόμενου ημερολογιακού μήνα εκταμίευσης του Δανείου ή ανοίγματος του Ορίου.

Β. Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης – Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Ατομικές Επιχειρήσεις

Τρόπος Επιβράβευσης Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. Welcome yellows Με την εγγραφή του Πελάτη (Ελεύθερου Επαγγελματία – Ατομικής Επιχείρησης) στο Πρόγραμμα 500 yellows άπαξ
β. Σύμβαση Τραπεζικής Διευκόλυνσης σε μισθοδοσία επιχείρησης Εκτέλεση τουλάχιστον μιας μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση 100 yellows μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των μισθοδοσιών που εκτελέστηκαν 1.200 ετησίως

Γενικές Παρατηρήσεις – Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης – Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Ατομικές Επιχειρήσεις

Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/ Διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow

α. Welcome yellows: Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του Πελάτη (Ελεύθερου Επαγγελματία/Ατομικής Επιχείρησης) στο Πρόγραμμα. β. Μισθοδοτικό πακέτο: Προϋποθέσεις για τη συλλογή yellows:

1. Σύναψη Σύμβασης Τραπεζικής Διευκόλυνσης σε μισθοδοσία Επιχείρησης με την Τράπεζα Πειραιώς.
2. Εκτέλεση της μισθοδοσίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τράπεζας (ηλεκτρονικά αρχεία xml) και όχι με μεταφορές μεταξύ των λογαριασμών.
3. Σε περίπτωση που μία Επιχείρηση έχει παραπάνω από μία ενεργές συμβάσεις μισθοδοσίας θα πιστώνεται με 100 yellows μία φορά, μέσα στον μήνα.
4. Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό του Μέλους το αργότερο μέχρι το τέλος των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών του επόμενου ημερολογιακού μήνα της πίστωσης της μισθοδοσίας στην Τράπεζα.
5. Στην περίπτωση που δεν εκτελεστεί μισθοδοσία ένα μήνα, το Μέλος δεν θα λαμβάνει yellows (ανεξάρτητα εάν τον επόμενο μήνα αναπληρωθεί η εν λόγω μισθοδοσία).
6. Ως διάστημα πίστωσης μισθοδοσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ενώ ως έτος ορίζεται το ημερολογιακό.

Γ. Ειδικά Προνόμια – Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Ατομικές Επιχειρήσεις

Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει την ενεργοποίηση ειδικών προνομίων είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, βάσει της εμπορικής της πολιτικής και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται, να απορρίπτει ή να αναστέλλει τα ειδικά προνόμια, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των Μελών.

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ «yellow»
(για Νομικά Πρόσωπα)

Άρθρο 1ο - Γενική Περιγραφή. Το Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» έχει σκοπό να επιβραβεύσει τα Νομικά Πρόσωπα που είναι Πελάτες της Τράπεζας, για τη συνολική συναλλακτική σχέση τους με τα προϊόντα /υπηρεσίες της, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά, με διάφορα κριτήρια, οριζόμενα κατά αποκλειστική κρίση της Τράπεζας (ενδεικτικά, διενέργεια συναλλαγών, συμμετοχή σε δραστηριότητες, διαγωνισμούς κλπ.).

Άρθρο 2ο - Ορισμοί Προγράμματος Επιβράβευσης «yellow». Αίτηση: Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» υποβάλλεται από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου και περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του Νομικού Προσώπου. Όροι: Οι παρόντες Όροι Λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης «yellow», όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Μέλος/η: Το/τα Νομικό/ά Πρόσωπο/α που είναι Πελάτης/τες της Τράπεζας και έχει/έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα. Πρόγραμμα: To Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow» της Τράπεζας που επιβραβεύει τα Μέλη στο πλαίσιο του άρθρου 1. yellows: Οι πόντοι που συλλέγουν τα Μέλη ως επιβράβευση. Λογαριασμός yellow: Ο Λογαριασμός που συλλέγονται τα yellows, ο οποίος είναι μοναδικός ανά Μέλος. Διαχειριστής yellow: Ένας ή περισσότεροι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου (στο εξής «οι Εκπρόσωποι»), τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην Αίτηση. Ο Διαχειριστής yellow θα υποβάλλει και υπογράφει την Αίτηση, θα παραλαμβάνει τους Όρους του Προγράμματος, θα δύναται να προβαίνει σε εξαργύρωση yellows για λογαριασμό του Μέλους, θα ορίζει είτε ότι όλες οι εταιρικές χρεωστικές κάρτες του Μέλους μπορούν να εξαργυρώνουν yellows είτε θα ορίζει τους αριθμούς συγκεκριμένων εταιρικών χρεωστικών καρτών του Μέλους που θα μπορούν να εξαργυρώνουν yellows. Γενικότερα, ο Διαχειριστής θα διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα του Μέλους αναφορικά με το Πρόγραμμα, θα μπορεί να αιτείται τη διαγραφή του Μέλους από το Πρόγραμμα και την αλλαγή καρτών μέσω των οποίων γίνεται εξαργύρωση yellows. Το Μέλος ρητά αναγνωρίζει όλες τις συναλλαγές που θα διενεργηθούν από τον Διαχειριστή yellow στο όνομα και για λογαριασμό του, με τις προϋποθέσεις και τα όρια που το αρμόδιο όργανο διοίκησης του έχει θέσει, ως απόλυτα έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές για αυτό. Κωδικός yellow: Ο μοναδικός κωδικός που εκδίδεται κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα για την ταυτοποίηση του Μέλους. Ο κωδικός αποστέλλεται στο email του Μέλους που έχει οριστεί ως email επικοινωνίας του με την Τράπεζα ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. Ο Κωδικός είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες περιπτώσεις, πέραν της ταυτοποίησης, με βάση τις δυνατότητες που θα προσφέρει το Πρόγραμμα, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας. Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του. yellow Προσφορές: Οι εκάστοτε ισχύουσες προσφορές και τα προνόμια που απολαμβάνουν τα Μέλη στο πλαίσιο του Προγράμματος, ενδεικτικά προνομιακές εκπτώσεις σε Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις.

Άρθρο 3ο - Εγγραφή και Ταυτοποίηση Μέλους. 3.1 Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι το Μέλος έχει λάβει γνώση των Όρων, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, δια του Διαχειριστή του, ότι οι Όροι ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του κατά τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3.2, η εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα γίνεται από τον Διαχειριστή yellow με την υποβολή της Αίτησης, σήμερα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, μπορεί να επιλέξει και άλλους τρόπους εγγραφής, τους οποίους θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με τους τρόπους ενημέρωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 6. 3.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Νομικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, με τζίρο έως 2,5 εκ. ευρώ την τελευταία οικονομική χρήση πριν από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης. Εξαιρούνται όλα τα Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στον Δημόσιο Τομέα ή βρίσκονται υπό την εποπτεία αυτού (ΝΠΔΔ), τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα χρηματιστήρια αξιών/παραγώγων, οι εταιρείες offshore, οι αλλοδαπές εταιρείες, οι συνδεδεμένες προς την Τράπεζα εταιρείες/επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 32 και του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014) και τα Πολιτικά Κόμματα. Επιπλέον, από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εξαιρούνται τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα Κοινωφελή Ιδρύματα καθώς και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Νομικών Προσώπων στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή και διατήρηση, τουλάχιστον, της εταιρικής χρεωστικής κάρτας Business Debit Card, εκδόσεως της Τράπεζας. Επίσης, τα Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής στις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Τράπεζα μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ή/και οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς την Τράπεζα, καθώς επίσης και να βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και επιπλέον να μην συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που τυχόν περιγράφονται στον Πίνακα Επιβράβευσης yellow, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 4.3. 3.3 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Πρόγραμμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τους λόγους απόρριψης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει επιπλέον κριτήρια εγγραφής ή να τροποποιεί τα υφιστάμενα. 3.4 Στοιχεία Επικοινωνίας Μέλους: Κατά την εγγραφή του, το Μέλος για τους σκοπούς του Προγράμματος (ενδεικτικά για την εγγραφή του, ενημέρωση για την επιβράβευσή του, απόκτηση Κωδικού yellow, εξαργύρωση yellows κλπ.) γνωστοποιεί ή/και επικαιροποιεί στην Τράπεζα την ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email), η οποία έχει δηλωθεί στην Τράπεζα ως email επικοινωνίας με αυτό, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που θα του ζητηθεί από την Τράπεζα, όπως διεύθυνση έδρας κλπ. 3.5 Επιπλέον, το Μέλος κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως και άμεσα στην Τράπεζα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της ή όπως άλλως η Τράπεζα ορίσει, τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής στην Τράπεζα, κάθε κοινοποίηση εγγράφου (εντύπου ή/και ηλεκτρονικού) στην παλαιά ηλεκτρονική διεύθυνση θεωρείται έγκυρη, χωρίς η Τράπεζα να ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή έλλειψη επικοινωνίας με το Μέλος. 3.6 Το Μέλος ρητά δηλώνει ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, ότι έχει πλήρη εξουσία να συνάψει και να εκπληρώσει τους Όρους του Προγράμματος, ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εταιρικές εγκρίσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα, την αποδοχή των Όρων και την ανάληψη των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς επίσης και ότι τα έγγραφα που έχουν προσκομιστεί στην Τράπεζα εκφράζουν επακριβώς την κατάσταση νομιμοποίησής του και ότι μέχρι την ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα, δεν έχει γίνει καμία μεταβολή που να επηρεάζει το νομικό καθεστώς του ή μεταβολή στα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να το εκπροσωπούν και να το δεσμεύουν, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό του. Περαιτέρω, ακόμη και στην παραπάνω περίπτωση της ολικής ή μερικής έλλειψης εξουσίας εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης του Μέλους από τον Διαχειριστή yellow που υποβάλλει την αίτηση ένταξης του Μέλους στο Πρόγραμμα, κάθε πράξη του Μέλους που συνιστά σύμπραξη στην εκτέλεση ή λειτουργία του Προγράμματος (όπως ενδεικτικά η εξαργύρωση yellows κλπ.) τεκμαίρεται ότι συνιστά σιωπηρή δήλωση έγκρισης του Μέλους στην αντιπροσώπευσή του από τους υπογράψαντες για λογαριασμό του τη σχετική αίτηση, κατά την ένταξή του στο Πρόγραμμα και από τους ενεργήσαντες για λογαριασμό του για την πραγματοποίηση της οικείας συναλλαγής στο πλαίσιο του Προγράμματος. Το Μέλος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Τράπεζα για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην εταιρική του ταυτότητα, οργάνωση και νομιμοποίησή του και στην εν λόγω περίπτωση να προσκομίζει στην Τράπεζα νέα απόφαση του εταιρικού του οργάνου.

Άρθρο 4ο - Συλλογή yellows Προγράμματος. 4.1 Διάρκεια - Λήξη. Τα yellows του Προγράμματος που έχουν καταχωρηθεί έως 31/05/2022 έχουν διάρκεια ισχύος δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow του Μέλους. Τα yellows του Προγράμματος που  καταχωρούνται από 01/06/2022 έχουν διάρκεια ισχύος ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow του Μέλους. Τα yellows που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, διαγράφονται αυτόματα από τον Λογαριασμό yellow, χωρίς η ενημέρωση του Μέλους να αποτελεί υποχρέωση της Τράπεζας. 4.2 Μεταβίβαση/Εκχώρηση κλπ.: Τα yellows δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, Μέλος του Προγράμματος ή μη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χορηγηθούν, πουληθούν, ανταλλαχθούν, κληρονομηθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός αν η Τράπεζα το αποφασίσει με τροποποίηση των τρόπων επιβράβευσης ή μεμονωμένα. 4.3 Πίνακας Επιβράβευσης yellow: Τα Μέλη του Προγράμματος συλλέγουν yellows με βάση τον εκάστοτε Πίνακα Επιβράβευσης yellow (εφεξής «ο Πίνακας»), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος. Ο Πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική τρόπων επιβράβευσης με yellows της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση, όμως, που συντρέχει η αναφερόμενη στο άρθρο 3.2 καθυστέρηση, καθώς επίσης και στην περίπτωση Μέλους που λήγει η νομιμοποίησή του στην Τράπεζα ή που συντρέχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι συνιστούν παράβαση των όρων του Προγράμματος, τότε παύει αυτόματα η συλλογή yellows, ακόμα και αν το Μέλος κάνει χρήση των τραπεζικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιβραβεύουν με yellows στο πλαίσιο του Πίνακα. 4.4 Ο Πίνακας ενδεικτικά θα απεικονίζει: α. τους τρόπους επιβράβευσης του Μέλους, για παράδειγμα από τη συχνότητα χρήσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας, από τη σχέση του μαζί της, από τα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και συναλλαγές που συμμετέχουν, από δραστηριότητες κτλ. β. τη μέθοδο υπολογισμού των yellows, τρόπος στρογγυλοποίησης και τυχόν μέγιστο αριθμό yellows που μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και ετήσια βάση ανά τρόπο επιβράβευσης ή και στο σύνολό του στον Λογαριασμό yellow, γ. τα κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/διαθεσιμότητας yellows στον Λογαριασμό yellow, δ. την αναλογία yellows ειδικά για τη χρήση των καρτών και ε. το χρονικό διάστημα π.χ. απόδοσής τους στον Λογαριασμό yellow, ώστε να είναι πλήρως διαφανής και διακριτός ο τρόπος συλλογής τους. 4.5 Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί yellows σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Τράπεζα θα προβεί μονομερώς στη διόρθωση του Λογαριασμού yellow με ενημέρωση του Μέλους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές λύσεις από τυχόν εσφαλμένο υπολογισμό yellows, προκειμένου να επανέλθει ο Λογαριασμός yellow στην πρωτέρα, του σφάλματος, κατάσταση. Το Μέλος δηλώνει ότι θα συνεργασθεί με την Τράπεζα προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις yellows είτε προς όφελος είτε εις βάρος του. 4.6 Σε περίπτωση που το Μέλος ασκήσει νομίμως το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακυρώσει, ανακαλέσει ή δεν ολοκληρώσει τη συναλλαγή για την οποία επιβραβεύθηκε με το Πρόγραμμα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να προβεί μονομερώς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στη διαγραφή των yellows που αντιστοιχούν στην ως άνω συναλλαγή, χωρίς άλλη ενημέρωση του Μέλους.

Άρθρο 5ο- Εξαργύρωση. 5.1 Τρόποι Εξαργύρωσης yellows. Τα yellows που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν, όπως προβλέπεται στην Αίτηση και μέσω των προϊόντων της Τράπεζας που αναγράφονται σε αυτή, για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Το Μέλος ρητά αναγνωρίζει όλες τις συναλλαγές για εξαργύρωση yellows που θα διενεργηθούν στο όνομα και για λογαριασμό του, με τις προϋποθέσεις που το αρμόδιο όργανο διοίκησής του έχει θέσει, ως απόλυτα έγκυρες, ισχυρές και δεσμευτικές για αυτό. Ειδικότερα, τα yellows που συλλέγουν τα Μέλη μπορούν να εξαργυρωθούν, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 5.2 ολικώς ή μερικώς για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων, που διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές υποδοχής συναλλαγών με κάρτες (εφεξής «POS») ή/και δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές εξ’ αποστάσεως ή μη, μέσω κάρτας (εφεξής «e-POS»). 5.2 Απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών με εξαργύρωση yellows. Τα yellows εξαργυρώνονται από το Μέλος για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων σε επιτυχημένες συναλλαγές στα POS ή e-POS τους με χρήση καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, βάσει του Πίνακα των Όρων και εφόσον το Μέλος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3.2. Η εξαργύρωση των yellows θα πραγματοποιείται έναντι συμφωνηθείσας ισοτιμίας μεταξύ της Τράπεζας και της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός yellows πριν και μετά την εξαργύρωση και το ποσό στο οποίο θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows προς εξαργύρωση θα εμφανίζονται μέσω ειδικής εφαρμογής των POS/ e-POS, πληροφορία την οποία οφείλει να γνωστοποιεί, ως εκάστοτε ισχύει, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Στις περιπτώσεις εξαργύρωσης έναντι μέρους της αξίας των αγαθών ή/και υπηρεσιών, η εξαργύρωση αυτή θα αφορά συγκεκριμένο ποσό από τη συνολική αξία των εν λόγω αγαθών ή/και υπηρεσιών, στο οποίο ποσό θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows που έχουν ήδη συλλεχθεί από τα Μέλη του Προγράμματος. 5.3 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει και άλλους τρόπους εξαργύρωσης των yellows στο μέλλον, οπότε θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη της. 5.4 Η Τράπεζα δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ελάχιστο ή/και μέγιστο αριθμό yellows για τη μερική ή/και ολική εξαργύρωση ανά συναλλαγή, ο οποίος αριθμός θα αλλάζει συνολικά ή θα διαφοροποιείται από την Τράπεζα ανά κανάλι εξαργύρωσης. Επιπλέον, η Τράπεζα και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δύνανται να συμφωνήσουν να ισχύσει ελάχιστος ή/και μέγιστος αριθμός yellows ανά συναλλαγή, μόνον στης εν λόγω Συνεργαζόμενης Επιχείρησης τα φυσικά/ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός yellows θα ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος της Τράπεζας. 5.5 Επίσης, η Τράπεζα δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ένα μέγιστο αριθμό yellows εξαργύρωσης σε ετήσια βάση για κάθε Μέλος, αλλαγή την οποία θα ανακοινώσει σύμφωνα με το άρθρο 6. 5.6 Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης yellows, αυτά αφαιρούνται από τον Λογαριασμό yellow του Μέλους, με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους από τα παλαιότερα προς τα νεότερα. 5.7 Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παραχωρούνται οι yellow Προσφορές, καθώς και η δυνατότητα εξαργύρωσης yellows απευθείας σε POS/e-POS Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Τράπεζας. Σε περίπτωση που κατά την εξαργύρωση των yellows συντρέχει καθυστέρηση πληρωμής στις δανειακές υποχρεώσεις του Μέλους ή το Μέλος βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, καθώς επίσης και στην περίπτωση που έχει λήξει η νομιμοποίηση του Μέλους στην Τράπεζα, τότε παύει αυτόματα η δυνατότητα της εξαργύρωσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα yellows θα φέρουν νέα ημερομηνία λήξης, γιατί θα ισχύει η παλαιά, σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρησής τους στον Λογαριασμό yellow. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα δεν οφείλει να ενημερώνει το Μέλος για την παύση της συγκεκριμένης δυνατότητας, αλλά ούτε και για την ενεργοποίησή της μετά από την τακτοποίηση των οφειλών του. 5.8 Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από τις συμβάσεις πώλησης, ιδία δε για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ. των αγαθών ή/και υπηρεσιών που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Επίσης, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος από τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. 5.9 Με την επιφύλαξη των ειδικώς αναφερομένων στους παρόντες Όρους και στον Πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, τα yellows συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους, όπως κάθε φορά ισχύουν. 5.10 Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή/και συλλογής yellows ή άλλου είδους προσφορές και προνόμια στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές, βάσει της εμπορικής της πολιτικής. Το Μέλος ενημερώνεται βάσει των αναφερόμενων τρόπων του άρθρου 6. 5.11 Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη προς τα Μέλη της, αν κάποια Συνεργαζόμενη Επιχείρηση παύσει τη συνεργασία και κατηγορηθεί για παραπλάνησή τους. 5.12 Με τους παρόντες Όρους συνομολογείται ρητά ότι το Μέλος αναθέτει στην Τράπεζα την έκδοση των απαιτούμενων τιμολογίων, εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του (αυτοτιμολόγηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 5 του Ν.4308/2014). Στο πλαίσιο της αυτοτιμολόγησης, η Τράπεζα θα εκδίδει τιμολόγιο ανά ημερολογιακό τρίμηνο ή σε άλλη περιοδικότητα, κατά τη συμφωνία των μερών, που θα αφορά το συνολικό ποσό που επωφελήθηκε το Μέλος κατά το διάστημα αυτό, από την εξαργύρωση yellows για την κάθε χρήση, το οποίο θα αναλύεται σε καθαρή αξία συν τον αναλογούντα ΦΠΑ. Το τιμολόγιο αυτό θα διατίθεται από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και από οποιοδήποτε κανάλι αυτή επιλέξει στο πλαίσιο του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα δεσμεύεται μόνο ως προς την έκδοση του παραστατικού, ενώ το Μέλος, όταν θα λάβει το σχετικό τιμολόγιο από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές και στην απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το σχετικό τιμολόγιο θα εκδίδεται όταν το ποσό που επωφελήθηκε το Μέλος ξεπερνά το ποσό των 0,05 ευρώ. Από την πλευρά της, η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από το Μέλος έγκαιρα για την εκπλήρωση, υπό του τελευταίου, κάθε νόμιμης και φορολογικής υποχρέωσης. Η παροχή των σχετικών πληροφοριών θα παρέχεται από τον Λογαριασμό yellow. Η ανωτέρω συμφωνία αυτοτιμολόγησης δεν απαλλάσσει το Μέλος από τη νόμιμη υποχρέωσή του να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, εφόσον δεν χρησιμοποιήσει ως παραστατικό αυτό που εκδόθηκε στο πλαίσιο της αυτοτιμολόγησης, καθώς και από κάθε άλλη σχετική ευθύνη.

Άρθρο 6ο - Ενημέρωση Μέλους για το Πρόγραμμα και τον Λογαριασμό yellow. 6.1 Ενημέρωση Προγράμματος: Το Μέλος ενημερώνεται για τους όρους και τις τροποποιήσεις του Προγράμματος μέσω του Δικτύου Καταστημάτων, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr, ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο π.χ. emails. Το Μέλος θα πρέπει να μεριμνά για την ενημέρωση του Διαχειριστή yellow του και οποιουδήποτε τρίτου που έχει δικαίωμα εξαργύρωσης για λογαριασμό του ως προς τα ανωτέρω. 6.2 Ενημέρωση για τον Λογαριασμό yellow: Ο Διαχειριστής yellow μπορεί να ενημερώνεται για τις κινήσεις του Λογαριασμού yellow π.χ. διαθέσιμο υπόλοιπο, συλλογή, εξαργύρωση, λήξη yellows με την ημερομηνία και τον τρόπο κτήσης/εξαργύρωσης/λήξης κτλ. για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Τράπεζα και μέσω του κάθε φορά οριζόμενου από την Τράπεζα τρόπου, σήμερα μέσω Δικτύου της Τράπεζας και όποιου άλλου τρόπου μελλοντικά ορίσει. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα Μέλη μέσω σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, emails, newsletters κτλ. βάσει των στοιχείων που το ίδιο το Μέλος κοινοποίησε στην Τράπεζα.

Άρθρο 7ο - Τροποποίηση, Λήξη και Αναστολή Προγράμματος από την Τράπεζα, Διαγραφή Μέλους, Αποχώρηση Μέλους. 7.1 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των Όρων του Πίνακα και οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω των τρόπων ενημέρωσης του άρθρου 6. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος. Η πραγματοποίηση τρόπων επιβράβευσης ή δραστηριοτήτων ή/και εξαργύρωση yellows μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων. 7.2 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας, ενημερώνοντας τα Μέλη της με βάση το άρθρο 6 και καθοδηγώντας τα για την εξαργύρωση των yellows τους. Επίσης, η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση του Προγράμματος από Μέλος, για λόγους που αφορούν: (α) την ασφάλεια του προϊόντος/ υπηρεσίας, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης κτλ. Σημειώνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συσσωρευμένα yellows του Μέλους διαγράφονται οριστικώς. 7.3 Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαγραφής/απενεργοποίησης του Μέλους, λόγω μη συνεπούς τήρησης των παρόντων Όρων ή/και γενικότερα στα πλαίσια της συνολικής του συναλλακτικής σχέσης, καθώς επίσης και σε περίπτωση πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών και στην περίπτωση που έχει λήξει η νομιμοποίηση του Μέλους, οπότε τα διαθέσιμα yellows διαγράφονται οριστικά από τον Λογαριασμό yellow. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη συμμετοχή των Μελών στο Πρόγραμμα και ειδικότερα τη συλλογή yellows, μέχρις ότου ο ετήσιος τζίρος τους επανέλθει στα όρια που προβλέπονται παραπάνω στο άρθρο 3.2. 7.4 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να το δηλώσει εγγράφως στο Δίκτυο Καταστημάτων, μέσω του Διαχειριστή yellow. Από την ημερομηνία της δήλωσής του θα διαγράφονται αυτομάτως από τον Λογαριασμό του yellow και τα διαθέσιμα yellows του, μη ευθυνομένης της Τράπεζας προς τούτο.

Άρθρο 8ο - Ενημέρωση/Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. O Διαχειριστής yellow αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα, στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής του Μέλους στο Πρόγραμμα, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο παρέλαβε, ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Άρθρο 9ο - Λοιποί Όροι. 9.1 Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος ή τον Διαχειριστή yellow οποιουδήποτε Όρου του Προγράμματος, η Τράπεζα δικαιούται να το αποκλείσει άμεσα από το Πρόγραμμα, να αναστείλει ή /και να καταργήσει τη συμμετοχή του, καθώς και να ακυρώσει όλα τα yellows που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. 9.2 Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 9.3 Όλα τα πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή των παρόντων Όρων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ελληνικών πρωτοτύπων και των τυχόν αγγλικών μεταφράσεων των Όρων (που συντάσσονται μόνο για διευκόλυνση κάποιων Μελών), το ελληνικό κείμενο των πρωτοτύπων αντιτύπων θα υπερισχύει από κάθε άποψη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ yellow
Ο παρών, τελευταίος σε ισχύ Πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς ως προς τους τρόπους επιβράβευσης των Μελών του Προγράμματος «yellow» με yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Πίνακα, οπότε οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω του Δικτύου Καταστημάτων, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, SMS, emails κτλ.). Οποιαδήποτε τροποποίηση του Πίνακα δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη οφείλουν να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος.

1. Γενικοί όροι

Τα Μέλη του Προγράμματος «yellow» επιβραβεύονται για τις εξής συναλλαγές/ υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζόμενων εξαιρέσεων:
1.1. τις αγορές και πληρωμές λογαριασμών με χρήση Εταιρικών Χρεωστικών Καρτών.
1.2. την πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με την Booking.com, σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας, με χρήση Εταιρικών Χρεωστικών Καρτών
1.3. την ενεργοποίηση και χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank Επιχειρήσεων
1.4. την εκταμίευση Επιχειρηματικού Δανείου (business E-loan)
1.5. την εκτέλεση του Μισθοδοτικού Πακέτου

2. Ειδικοί όροι

Α. Κάρτες

Τρόπος Επιβράβευσης Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
Συναλλαγές αγορών με εταιρικές χρεωστικές Business Debit cards


Συναλλαγές αγορών  Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Μεγάλοι Συνεργάτες yellow

5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Συνεργάτες yellow

2 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής
 

25.000 yellows σε μηνιαία βάση


Γενικές Παρατηρήσεις – Κάρτες

Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας yellow.piraeusbank.gr. Στις συναλλαγές με Εταιρικές Χρεωστικές Κάρτες εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να υπάγονται όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω καταστημάτων, τηλεφώνου & διαδικτύου, ενώ εξαιρούνται συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω τρίτων, για παράδειγμα paypal, καθώς επίσης και συναλλαγές τυχερών παιγνίων ή/και στοιχημάτων. Δεν συμμετέχουν οι αναλήψεις μετρητών, μεταφορές χρημάτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα κεφάλαια), πάσης φύσης τόκων/εξόδων που τυχόν χρεώνονται στην Κάρτα, κάθε είδους πιστώσεις καθώς και συναλλαγές που αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο της Κάρτας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέτει ή αφαιρεί συναλλαγές με Κάρτες, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική της πολιτική. Η καταχώρηση των yellows στον Λογαριασμό του Μέλους θα πραγματοποιείται έως και πέντε (5) ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής για το σύνολο του ποσού αυτής. Για τις συναλλαγές με Κάρτες, τα yellows χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω. Σημειώνουμε ότι αν η συναλλαγή είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ, το Μέλος δεν συλλέγει yellows. Στην περίπτωση που το Μέλος διενεργεί ανέπαφη συναλλαγή με χρέωση Κάρτας, χωρίς τη χρήση του πλαστικού της, στο πλαίσιο της υπηρεσίας winbank pay της Τράπεζας Πειραιώς, τότε το Μέλος συλλέγει yellows με βάση τα ως άνω αναφερόμενα.

Β. Επιχειρηματικά Δάνεια (business E-loan)

Τρόπος Επιβράβευσης Μέθοδος Υπολογισμού yellows
Επιχειρηματικά Δάνεια (business E-loan)
  • Με την εκταμίευση e-Πειραιώς τοκοχρεολυτικό Επιχειρείν
  • Με το άνοιγμα του ορίου e – Πειραιώς Ανοικτό Επιχειρείν
Εφάπαξ 50.000 yellows ανά Δάνειο/Όριο

Γενικές Παρατηρήσεις – Επιχειρηματικά Δάνεια (business E-loan)

1. Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων δανείου τακτής λήξης, το Μέλος θα λαμβάνει τα yellows με την πρώτη σταδιακή εκταμίευση.
2. Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό του Μέλους, μετά το Α΄ δεκαπενθήμερο του επόμενου ημερολογιακού μήνα της εκταμίευσης του δανείου ή του ανοίγματος του ορίου.
3. Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δανείων στο Πρόγραμμα.

Γ. Ηλεκτρονική Τραπεζική

Τρόπος Επιβράβευσης Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. 1η είσοδος- 1ο login στην υπηρεσία winbank web & winbank business app

Με την 1η είσοδο (1ο login) στην υπηρεσία winbank.

Για να δικαιούται τα yellows πρέπει με την εξής σειρά να προβεί σε:

  1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα.
  2. Εγγραφή στην υπηρεσία της winbank.
  3. Είσοδο στο winbank web ή mobile banking.
500 yellows άπαξ
 β. Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking
 
Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του web banking με χρέωση εταιρικού λογαριασμού.

 25 yellows ανά πληρωμή  250 yellows σε μηνιαία βάση
 γ. Πληρωμή λογαριασμών μέσω business app

Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του business app με χρέωση εταιρικού λογαριασμού.
 
25 yellows ανά πληρωμή  250 yellows σε μηνιαία βάση 

Γενικές Παρατηρήσεις – Ηλεκτρονική Τραπεζική

α. 1η είσοδος – 1ο login στην υπηρεσία winbank web & winbank business app
Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow μετά από την ολοκλήρωση της σύνδεσης στη winbank και μόνο μία φορά, ανεξάρτητα αν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί στο web banking ή στο business app. Η επιβράβευση συμπεριλαμβάνει και την ταχεία σύνδεση (quick login) στο business app.
β. & γ. Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking ή business app
Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση στο web banking ή στο business app αντίστοιχα.

Δ. Λοιποί τρόποι επιβράβευσης

Τρόπος Επιβράβευσης Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows
α. Welcome yellows εγγραφής

Με την εγγραφή του Πελάτη στο Πρόγραμμα

500 yellows άπαξ
β. Σύμβαση Τραπεζικής Διευκόλυνσης σε μισθοδοσία Επιχείρησης

Εκτέλεση τουλάχιστον μιας μισθοδοσίας σε μηνιαία βάση
 
100 yellows μηνιαίως, ανεξαρτήτως του αριθμού των μισθοδοσιών που εκτελέστηκαν 1200 yellows ετησίως

 γ
. Πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με την Booking.com σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας

Με την κράτηση καταλυμάτων αποκλειστικά μέσω του www.yellowholidays.gr με εταιρικές χρεωστικές Business Debit cards
10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας κράτησης
 
25.000 yellows σε μηνιαία βάση 

Γενικές παρατηρήσεις - Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης

α. Welcome yellows εγγραφής
Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow, αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα.
β. Μισθοδοτικό πακέτο
Προϋποθέσεις για τη συλλογή yellows:
1. Σύναψη Σύμβασης Τραπεζικής Διευκόλυνσης σε μισθοδοσία Επιχείρησης με την Τράπεζα Πειραιώς.
2. Εκτέλεση της μισθοδοσίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τράπεζας (ηλεκτρονικά αρχεία xml).
3. Σε περίπτωση που μία Επιχείρηση έχει παραπάνω από μία ενεργές συμβάσεις μισθοδοσίας θα πιστώνεται με 100 yellows μία φορά, μέσα στο μήνα.
4. Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό του Μέλους το αργότερο μέχρι το τέλος των πρώτων δέκα (10) εργάσιμων ημερών του επόμενου ημερολογιακού μήνα της πίστωσης της μισθοδοσίας στην Τράπεζα.
5. Στην περίπτωση που δεν εκτελεστεί μισθοδοσία ένα μήνα, ο Πελάτης δεν θα λαμβάνει yellows (ανεξάρτητα εάν τον επόμενο μήνα αναπληρωθεί η εν λόγω μισθοδοσία).
6. Ως διάστημα πίστωσης μισθοδοσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την πρώτη έως και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ενώ ως έτος ορίζεται το ημερολογιακό.  

γ. Ιστοσελίδα www.yellowholidays.gr - Συνεργασία με την Booking.com: Κατά τη διαδικασία της κράτησης καταλύματος στην ιστοσελίδα, το Μέλος πρέπει να συμπληρώνει τον Κωδικό yellow. Το ποσό βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα yellows, θα είναι το ποσό της κράτησης, αφαιρουμένης της αξίας τυχόν φόρων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Εφόσον το Μέλος πληρώσει στο κατάλυμα με εταιρική χρεωστική Business Debit card, επιβραβεύεται με επιπλέον yellows κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στον Όρο 2.Α. του Πίνακα Επιβράβευσης yellow. Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του Μέλους εντός εβδομήντα (70) ημερών μετά το πέρας της διαμονής στο κατάλυμα (check out). Σε περίπτωση πληρωμής σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ο αριθμός των yellows υπολογίζεται βάσει της μετατροπής της αξίας της κράτησης σε ευρώ.


Ε. Ειδικά Προνόμια

Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει την ενεργοποίηση ειδικών προνομίων είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, βάσει της εμπορικής της πολιτικής και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται, να απορρίπτει ή να αναστέλλει τα ειδικά προνόμια, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση των Μελών.