Ενέργεια της Τράπεζας Πειραιώς με τα INTERSPORT: Όροι Συμμετοχής


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ INTERSPORT ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW / ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ YELLOW APPΗ Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «
Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») σε συνεργασία με τον Συνεργάτη του Προγράμματος INTERSPORT (εφεξής ο «Συνεργάτης»).

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά τους πελάτες της Τράπεζας που έχουν α) εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας και β) έχουν εγκαταστήσει την yellow εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε αυτή (εφεξής οι παραπάνω καλούμενοι ως οι «Συμμετέχοντες»).

Στην Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές αγορών (εφάπαξ ή σε δόσεις) που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της Ενέργειας στα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα του Συνεργάτη, με τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών, προπληρωμένων καρτών (εφεξής η/οι «Κάρτα/Κάρτες») εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής οι «Συναλλαγές»).

Στην Ενέργεια συμμετέχουν οι Συναλλαγές όλων των Συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των Συναλλαγών Συμμετεχόντων που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Διάρκεια Ενέργειας

Η διάρκεια ισχύος της  Ενέργειας ορίζεται από 01/09/2022 έως 18/09/2022 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά Συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εντός της Διάρκειας της Ενέργειας και θα έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως και την ημερομηνία διενέργειας της κάθε Κλήρωσης.

Ως Συναλλαγές που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, θεωρούνται:

οι συναλλαγές που ακυρώθηκαν ή αντιλογίστηκαν, οι αμφισβητήσεις και οι επιστροφές.

Οι Συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με πιστωτική κάρτα και αφορούν σε αγορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία Συναλλαγή εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας.

Επομένως στην Ενέργεια δεν συμμετέχουν οι εκκαθαρίσεις δόσεων Συναλλαγών προηγούμενων μηνών.

Δώρα που θα διατεθούν και τρόπος απόδοσης

Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια παίρνουν μέρος σε καθημερινές κληρώσεις (εφεξής η/οι «Κλήρωση/Κληρώσεις») για την ανάδειξη 3 τυχαίων Συναλλαγών (εφεξής ο/οι «Τυχερός/Τυχεροί») που κερδίζουν από μία (1) δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορές από τα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα INTERSPORT (εφεξής το/τα «Δώρο/α Κλήρωσης»).

Οι δωροεπιταγές που θα διατεθούν με την Ενέργεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται πάνω στο σχετικό κουπόνι που θα λάβει ο κάθε Τυχερός  και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλο δώρο.

Σε περίπτωση ακύρωσης της Δωροεπιταγής δεν αποδίδεται στον Τυχερό η αξία της σε yellows.

Οι Κληρώσεις οι οποίες διενεργούνται ηλεκτρονικά, πραγματοποιούνται εργάσιμες ημέρες και σε αυτές συμμετέχουν συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με Κάρτες, καθ΄ όλη την Διάρκεια της Ενέργειας. Κατά την Διάρκεια της Ενέργειας, σε κάθε  Κλήρωση θα συμμετέχουν όλες οι Συναλλαγές, που πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα. Οι Κληρώσεις μη εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι Κληρώσεις θα λάβουν χώρα στα γραφεία της Τράπεζας, Αμαρουσίου Χαλανδρίου & Χειμάρας 11 Μαρούσι T.K 151 25 με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.

Τα Δώρα κάθε Κλήρωσης θα αποδίδονται στους Τυχερούς εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της Κλήρωσης.

Οι Τυχεροί ενημερώνονται για την απόκτηση του Δώρου με:

α) push notification (εφόσον ο Τυχερός έχει ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στην Εφαρμογή) ή/και in-app message,

β) SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος και

γ) οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο της επιλογής της Τράπεζας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης Δώρου

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των Δώρων είναι κατά τη στιγμή διενέργειας της Συναλλαγής και της απόδοσης των Δώρων οι Τυχεροί να:

α) διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας, βάσει των όρων λειτουργίας του Προγράμματος,

β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

γ) είναι χρήστες της Εφαρμογής yellow.

Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Κληρώσεις και την απόδοση των Δώρων.   

Οι Συναλλαγές που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Συμμετέχοντα με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δε συμμετέχουν στην Ενέργεια.

Η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη παντός άλλου δικαιώματός της, δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση του Δώρου σε Τυχερό της Ενέργειας που κατά την εύλογη αυτής κρίση έχει παραβεί τους παρόντες όρους.

Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς νικητές δεν χρησιμοποιήσει το Δώρο, σύμφωνα με τους όρους του, τότε η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι του νικητή.

Γενικοί όροι

Οι Συμμετέχοντες  αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της  Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα  οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια,  μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 2103288000.

Ειδικότερα, τα Μέλη του Προγράμματος που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος, δε θα συμμετέχουν στις Κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία της ανωτέρω δήλωσής τους στην Τράπεζα και μέχρι τη λήξη της Διάρκειας της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι  ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ως προς την Εφαρμογή yellow ισχύουν οι όροι χρήσης αυτής και ως προς το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας ισχύουν οι όροι λειτουργίας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.