Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW

                            

1. Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής το «Πρόγραμμα»), τα οποία έχουν στην κατοχή τους πιστωτική κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

2. Διάρκεια Ενέργειας

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 03/04/2023 έως 18/04/2023 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»).

3. Τι αφορά η Ενέργεια

Στην προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), συμμετέχουν  οι συναλλαγές που αφορούν μόνο σε αγορές, στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Πρόγραμμα, όπως αυτές εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα yellow.piraeusbank.gr (εφεξής, οι «Συνεργάτες του Προγράμματος»), με τη χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, όπως αυτές προσδιορίζονται ειδικότερα κατωτέρω (εφεξής οι «Συναλλαγές») από τα Μέλη του Προγράμματος, εφόσον έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως την ημερομηνία λήξης της Ενέργειας, σύμφωνα με τον όρο 2 ως άνω. Ειδικότερα, στην Ενέργεια συμμετέχουν μόνο οι αγορές των Μελών (εφάπαξ ή σε δόσεις) που θα διενεργηθούν στα POS ή/και e-POS των Συνεργατών του Προγράμματος.

 Στην Ενέργεια συμμετέχουν και οι Συναλλαγές των Μελών του Προγράμματος που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

4. Εξαιρέσεις

Στην Ενέργεια δεν συμμετέχουν οι κρατήσεις καταλυμάτων μέσω του yellowholidays.gr powered by Booking.com, καθώς και οι συναλλαγές σε Συνεργάτες του Προγράμματος για τους οποίους την ίδια χρονική περίοδο διενεργείται διαφορετική προωθητική ενέργεια. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται όλες οι Συναλλαγές στους Συνεργάτες του Προγράμματος pharmacy2go.gr & Εφραίμογλου και οι Συναλλαγές από 100€ και άνω στο Συνεργάτη POLITIKOS.

Επιπρόσθετα, ως Συναλλαγές που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, θεωρούνται: οι συναλλαγές που ακυρώθηκαν ή αντιλογίστηκαν, οι αμφισβητήσεις και οι επιστροφές.

Οι Συναλλαγές που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από το Μέλος με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Μέλους με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

Οι Συναλλαγές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων συμμετέχουν στην Ενέργεια σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, επομένως στην Ενέργεια δε συμμετέχουν οι εκκαθαρίσεις δόσεων συναλλαγών προηγούμενων μηνών.

5. Όφελος

Για τις συναλλαγές στους Συνεργάτες του Προγράμματος, με τη χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα τα Μέλη του Προγράμματος κερδίζουν 2πλάσια yellows (εφεξής, το «Δώρο»).

Συγκεκριμένα:

Μεγάλοι Συνεργάτες yellow, όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα yellow.piraeusbank.gr: Το κέρδος αντιστοιχεί σε 20 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής.

Συνεργάτες yellow, όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα yellow.piraeusbank.gr: Το κέρδος αντιστοιχεί σε 10 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής.

6. Πότε/πώς θα αποδίδονται τα yellows

Τα yellows θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του κάθε Μέλους που πραγματοποίησε την συναλλαγή εντός 5 ημερών από την εκκαθάριση της συναλλαγής.

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows είναι τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow να:

α) διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ενέργειας και την ημερομηνία απόδοσης των yellows και

β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Η αποδοχή των όρων συμμετοχής της Ενέργειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση του Δώρου. Tα yellows αποδίδονται στον Κάτοχο προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας.

8. Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος.