ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «40ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας, 40 τυχεροί, 40.000 yellows»

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν α) εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, β) εγκαταστήσει την yellow εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη είσοδο σε αυτή (εφεξής οι παραπάνω καλούμενοι ως το/τα «Μέλος/η»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά την πραγματοποίηση Check-in από το Μέλος μέσω της Εφαρμογής, δηλαδή την δήλωση της παρουσίας του, στην Τοποθεσία της Ενέργειας και κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται κάτωθι, προκειμένου να κερδίσει μία συμμετοχή σε κλήρωση (εφεξής η «Κλήρωση»), στην οποία θα κληρωθούν προκαθορισμένα από την Τράπεζα δώρα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω (εφεξής τα «yellows ή τα Δώρα») ή όπως αυτά τυχόν τροποποιούνται, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Τράπεζας, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Κάθε Μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μόνο Check-in κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, 

Διάρκεια Ενέργειας

Από 11/11/2023 έως 12/11/2023.

Τοποθεσία Ενέργειας

Το Περίπτερο της Τράπεζας Πειραιώς για τον 40ο Μαραθώνιο Αθήνας, που θα βρίσκεται κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Η τοποθεσία της συσκευής του εκάστοτε χρήστη υπολογίζεται από τους χάρτες με στοιχεία από διάφορες πηγές (σύστημα GPS, κοντινά δίκτυα Wi-Fi, Πύργος κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.) που δύνανται να επηρεάσουν την ακρίβεια προσδιορισμού της τοποθεσίας του Check-in.

Συμμετοχή στην Κλήρωση

Με την πραγματοποίηση της Ενέργειας (Check-in), το Μέλος ενημερώνεται άμεσα, με pop-up μήνυμα εντός της Εφαρμογής, ότι εξασφάλισε τη συμμετοχή του στην Κλήρωση.

Κλήρωση / Δώρα Κλήρωσης

Η Κλήρωση θα διενεργηθεί την 17/11/2023, με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. Από την Κλήρωση θα προκύψουν 40 νικητές, κάθε ένας εκ των οποίων θα κερδίσει 40.000 yellows.

Επιπλέον, θα κληρωθoύν και 10 αναπληρωματικοί νικητές.

Πότε/πώς θα αποδοθούν τα Δώρα της Κλήρωσης

Τα yellows που θα αποδοθούν  στο πλαίσιο της Ενέργειας, θα πιστωθούν στον yellow λογαριασμό των νικητών εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της Κλήρωσης (έως και 24/11/2023) και θα μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Ενημέρωση Νικητών Κλήρωσης

Οι νικητές της Κλήρωσης θα ενημερωθούν προσωπικά, με push notification (εφόσον έχουν ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή yellow) και με in-app message ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο της επιλογής της Τράπεζας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής / απόδοσης yellows Ενέργειας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι το Μέλος, κατά την διάρκεια της Ενέργειας, και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows να:

α) διατηρεί την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας,  

β) πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows,

γ) είναι χρήστης της Εφαρμογής,

δ) έχει ήδη δώσει ή να δώσει κατά τη στιγμή της πραγματοποίησης του check-in έγκριση για την πρόσβαση της Εφαρμογής στην τοποθεσία της συσκευής του και

ε) βρίσκεται στην εμβέλεια της ανωτέρω αναφερομένης Τοποθεσίας της Ενέργειας

Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ως προς την  Εφαρμογή  ισχύουν οι όροι χρήσης αυτής και ως προς το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας ισχύουν οι όροι λειτουργίας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.