Όροι και προϋποθέσεις

Back to University

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO UNIVERSITY ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), διοργανώνει, την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»), τα οποία θα προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

α) θα υποβάλλουν αίτηση χορήγησης για το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες (εφεξής το «Δάνειο») κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω. Η υποβολή της αίτησης χορήγησης μόνο, δεν αρκεί για τη συμμετοχή του αιτούντος το Δάνειο Μέλους στην Ενέργεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα και η εκταμίευση του Δανείου έως και 13/12/2022.

Η αξιολόγηση της αίτησης για την χορήγηση του Δανείου εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της Τράπεζας, η οποία δικαιούται να προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη αυτής με βάση τα εκάστοτε πιστοληπτικά κριτήριά της.

β) θα εκδώσουν νέα πιστωτική κάρτα University Visa (εφεξής η «Κάρτα»), μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking & mobile app (εφεξής η «winbank») και θα πραγματοποιήσουν την 1η τους συναλλαγή με την Κάρτα εντός της διάρκειας της Ενέργειας, η οποία θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας μέχρι και την 07/12/22. Η υποβολή της αίτησης έκδοσης της Κάρτας μέσω winbank μόνο δεν αρκεί για τη συμμετοχή του αιτούντος την έκδοση της Κάρτας Μέλους στην Ενέργεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα και η έκδοση αυτής καθώς και η τήρηση των παρακάτω στον παρόντα όρο προϋποθέσεων. Η αξιολόγηση της αίτησης για την έκδοση της Κάρτας εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της Τράπεζας η οποία μπορεί να προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη αυτής με βάση τα εκάστοτε πιστοληπτικά κριτήριά της.

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια τα Μέλη που θα εκδώσουν την Κάρτα (εφεξής ο/οι «Κάτοχος/οι»), θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 03/10/2022 έως και την 03/12/2022, να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να είναι ενήλικες, β) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, γ) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, δ) η Κάρτα που θα εκδώσουν στο διάστημα της Ενέργειας να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται κατωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας – τόσο καθ’ όλη τη Διάρκεια Ενέργειας όσο και κατά τον χρόνο απόδοσης των yellows, ε) να έχουν προβεί σε εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής, όπως αυτό ορίζεται στο λογαριασμό της Κάρτας τους και να μην εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών. Επίσης, θα πρέπει να είναι ενήμεροι σε όλα τα προϊόντα που τους έχουν χορηγηθεί από την Τράπεζα,  Διευκρινίζεται ότι ως 1η συναλλαγή νοείται η αγορά ή/και πληρωμή σε φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται πληρωμές με χρήση καρτών, καθώς και οι αγορές & πληρωμές  που πραγματοποιούνται σε άτοκες δόσεις, οι οποίες λογίζονται στο σύνολο τους ως μια συναλλαγή, εφόσον η αρχική συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως αυτή ορίζεται κατωτέρω στον όρο 3. Δεν θεωρούνται συναλλαγές που συμμετέχουν στην Ενέργεια οι αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ και από ταμεία καταστημάτων, οι πληρωμές κάρτας, οι μεταφορές υπολοίπου, οι τόκοι και χρεώσεις υπέρβασης ορίου. Επιπρόσθετα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια και δε λαμβάνονται υπόψη οι αγορές ή/και πληρωμές που έχουν αντιλογισθεί, ακυρωθεί ή αμφισβητηθεί από τον Κάτοχο με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας της Κάρτας που δηλώνεται στην Τράπεζα από την ημερομηνία έγκρισης της συναλλαγής μέχρι την ημερομηνία εξαγωγής του αρχείου για την απόδοση της επιβράβευσης, η Κάρτα θα συμμετέχει στην Ενέργεια εφόσον ο Κάτοχός της ζητήσει την επανέκδοσή της και αυτή εγκριθεί από την Τράπεζα μέχρι την 07/12/2022, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Τράπεζας.

γ) θα μετατρέψουν σε yellows τα Points που έχουν συγκεντρώσει, εντός της εφαρμογής της Τράπεζας “Check In Class” (εφεξής το «Check In Class») κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω.

2. Στο πλαίσιο της Ενέργειας, τα Μέλη που συμμετέχουν θα κερδίσουν:

α) 15.000 yellows μετά την εκταμίευση του Δανείου για Γνώσεις και Δεξιότητες.

β) 10.000 yellows μετά την 1η συναλλαγή με την Κάρτα University Visa.

β) 2 yellows για κάθε 1 Point που μετατρέπουν.

Σε κάθε περίπτωση, η καταχώρηση των yellows στον Λογαριασμό yellow του κάθε Μέλους, θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31/12/22.

3. Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 03\10\2022 έως 03\12\2022 για το προϊόν του Δανείου και της Κάρτας, ενώ από 17\10\2022 έως 03\12\2022 για την προσφορά του Check in Class (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

Ειδικότερα, η Διάρκεια της Ενέργειας για το προϊόν του Δανείου, αντιστοιχεί στο διάστημα που τα Μέλη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το προϊόν. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το Μέλος για να κερδίσει τα yellows, έχει περιθώριο μέχρι 13/12/22 να εκταμιεύσει το Δάνειο. Όσον αφορά στο προϊόν της Κάρτας, η Διάρκεια της Ενέργειας αντιστοιχεί στο διάστημα που τα Μέλη μπορούν να εκδώσουν την Κάρτα και να πραγματοποιήσουν την 1η συναλλαγή με αυτήν.

4. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows και

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

5. Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας (2103288000), από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αλλάξει το διάστημα ισχύος της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση τα Μέλη που συμμετέχουν στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

7. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.