ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ εξοφΛΥΣΗ


1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») για την προώθηση του πακέτου πληρωμών εξόφΛΥΣΗ αξίας €10 (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αφορά τους πελάτες – φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων – ελεύθερους επαγγελματίες, σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.


2. Στην Ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής πελάτες της Τράπεζας, φυσικά πρόσωπα (Ελεύθεροι Επαγγελματίες/ Ατομικές Επιχειρήσεις), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως αυτές αναγράφονται στον όρο 3.


3. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια οι πελάτες - φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον όρο 2, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 20/11/2023 έως και την 27/11/2023 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να αποκτήσουν το πακέτο πληρωμών εξόφΛΥΣΗ αξίας €10 (δεν συμμετέχουν στην ενέργεια τα πακέτα πληρωμών εξόφΛΥΣΗ αξίας €25, καθώς και τα πακέτα πληρωμών εξόφΛΥΣΗ αξίας €10 που προϋπήρχαν και θα ανανεωθούν κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας), β) να διατηρήσουν την Υπηρεσία τουλάχιστον έως τις 15/12/2023, γ) να είναι ενήλικες, δ) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ε) να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύουν και βρίσκονται αναρτημένοι  στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.


4. Οι πελάτες που θα συμμετέχουν στην Ενέργεια (εφεξής «οι Τυχεροί»), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις αναφερόμενες στους όρους 3 και 5 προϋποθέσεις θα κερδίσουν 5.000 yellows (εφεξής το «Δώρο»), ως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, τα οποία θα αποδοθούν συνολικά στο Λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Ενέργειας. Η απόδοση των 5.000 yellows θα πραγματοποιηθεί 1 φορά και δεν θα επαναληφθεί σε μελλοντικές ανανεώσεις της Υπηρεσίας.


5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των yellows αποτελεί οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την ημερομηνία απόδοσης των yellows καθώς και να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows... Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.


6. Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση του Δώρου. Tα yellows αποδίδονται στον κάθε Τυχερό προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.


7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο δώρο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.


8. Έκαστος συμμετέχων στην Ενέργεια αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό εξυπηρέτησης της Ενέργειας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Τα Μέλη, τα  οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια,  μπορούν να το δηλώσουν έως 30 Νοεμβρίου 2023 στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 2103288000.


9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.