ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ «yellowkid»

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») για την προώθηση του αποταμιευτικού λογαριασμού καταθέσεων «yellowkid» (εφεξής «Λογαριασμός»), η οποία αφορά ενεργούς πελάτες - φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας (εφεξής οι «Πελάτες»), σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

2. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια οι Πελάτες θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 12/10/2023 έως και την 31/10/2023 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να αποκτήσουν ως Κύριοι Δικαιούχοι τον αποταμιευτικό καταθετικό λογαριασμό «yellowkid» ο οποίος παρέχεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους (δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια οι Λογαριασμοί που είχαν αποκτηθεί ή/και θα αποκτηθούν εκτός της αναφερόμενης Διάρκειας Ενέργειας), β) να πραγματοποιηθεί επιτυχώς κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, η ειδική πάγια εντολή τροφοδότησης του Λογαριασμού, όπως αυτή περιγράφεται στα χαρακτηριστικά του Λογαριασμού, γ) να είναι ενήλικες, δ) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ε) να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας.

3. Οι Πελάτες που θα συμμετέχουν στην Ενέργεια (εφεξής «οι Τυχεροί»), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις αναφερόμενες στους όρους 2 και 4 προϋποθέσεις θα κερδίσουν 10.000 yellows (εφεξής το «Δώρο»), ως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, τα οποία θα αποδοθούν συνολικά στο λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού εντός τριάντα (30) ημερών από την παραπάνω αναφερόμενη πραγματοποίηση της ειδικής πάγιας εντολής. Η απόδοση των 10.000 yellows θα πραγματοποιηθεί 1 φορά και δεν θα επαναληφθεί.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των yellows αποτελεί οι Τυχεροί α) διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και την ημερομηνία απόδοσης των yellows και β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows. Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της ενέργειας.

5. Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση του Δώρου. Tα yellows αποδίδονται στον κάθε Τυχερό προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο δώρο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

7. Έκαστος συμμετέχων στην Ενέργεια αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό εξυπηρέτησης της Ενέργειας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων. Οι Πελάτες, οι οποίοι τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 2103288000.

8. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.