Όροι και προϋποθέσεις

Check-in & Win

Ενέργεια «Ταξίδεψε  γευστικά σε όλα τα νησιά»

Όροι & προϋποθέσεις

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν α) εγγραφεί στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, β) εγκαταστήσει την yellow εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε αυτή, γ) είναι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης (εφεξής οι παραπάνω καλούμενοι ως το/τα «Μέλος/η»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά την πραγματοποίηση Check-in από το Μέλος μέσω της Εφαρμογής, δηλαδή την δήλωση της παρουσίας του, σε μία από τις Τοποθεσίες της Ενέργειας και κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, προκειμένου να λάβει το δώρο της Ενέργειας, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω.

Κάθε Μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μόνο Check-in κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, 

Διάρκεια Ενέργειας

Από 17/07/2023 έως 17/08/2023.

Τοποθεσίες Ενέργειας

Tα Ελληνικά νησιά σε Αιγαίο, Ιόνιο, Κρητικό και Λιβυκό Πέλαγος (συμπεριλαμβάνεται και η Εύβοια).

Η τοποθεσία της συσκευής του εκάστοτε χρήστη υπολογίζεται από τους χάρτες με στοιχεία από διάφορες πηγές (σύστημα GPS, κοντινά δίκτυα Wi-Fi, Πύργος κινητής τηλεφωνίας, κ.ά.) που δύνανται να επηρεάσουν την ακρίβεια προσδιορισμού της τοποθεσίας του Check-in.

Δώρο Ενέργειας

Με την πραγματοποίηση της Ενέργειας (Check-in), το Μέλος ενημερώνεται άμεσα, με pop-up μήνυμα εντός της Εφαρμογής ότι εξασφάλισε, από την χρονική εκείνη στιγμή και για τις επόμενες 2 ημέρες, x20 yellows (20 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής) σε συναλλαγές αγορών σε επιχειρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα των Οργανισμών Πληρωμών ως Εστιατόρια, με χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, έως του συνολικού ποσού συναλλαγών των 300€ (εφεξής οι «Συναλλαγές Ενέργειας»).

Συναλλαγές Ενέργειας

Οι Συναλλαγές της Ενέργειας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από τη χρονική στιγμή της Ενέργειας (Check-in) και εντός των επόμενων 2 ημερών και να έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως τις 23/08/23.

Σε κάθε περίπτωση, για τις Συναλλαγές που δεν θα πραγματοποιηθούν στο ανωτέρω διάστημα, καθώς και για τις Συναλλαγές Ενέργειας άνω του συνολικού ποσού των 300€, το Μέλος θα συλλέξει yellows σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος, για συναλλαγές αγορών σε Λοιπές Επιχειρήσεις, με χρήση πιστωτικών Καρτών, ήτοι: 1 yellow για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές με μετρητά ή με χρήση καρτών άλλου τύπου πλην πιστωτικών (δηλ. χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών). Η Ενέργεια δεν ισχύει για συναλλαγές σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα των Οργανισμών Πληρωμών ως Εστιατόρια.

Οι Συναλλαγές Ενέργειας με χρήση Κάρτας που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Μέλους με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια. Συναλλαγές Ενέργειας  που αφορούν σε άτοκες δόσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία Συναλλαγή εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της Ενέργειας (Check-in) και εντός των επόμενων 2 ημερών, επομένως στην Ενέργεια δε συμμετέχουν οι εκκαθαρίσεις δόσεων συναλλαγών προηγούμενων μηνών.

Πότε/πώς θα αποδοθούν τα yellows

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους θα πραγματοποιηθεί έως και 45 ημέρες μετά την λήξη της Ενέργειας.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής / απόδοσης Δώρου / απόδοσης yellows Ενέργειας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, την απόδοση του Δώρου και την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι το Μέλος, κατά την διάρκεια της Ενέργειας, και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows να:

α) διατηρεί την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας,  

β) πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows,

γ) είναι χρήστης της Εφαρμογής,

δ) έχει ήδη δώσει ή να δώσει κατά τη στιγμή της Ενέργειας έγκριση για πρόσβαση της Εφαρμογής στην τοποθεσία της συσκευής

ε) βρίσκεται στην εμβέλεια μίας εκ των ανωτέρω αναφερομένων Τοποθεσιών της Ενέργειας και

στ) να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow

Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ως προς την  Εφαρμογή  ισχύουν οι όροι χρήσης αυτής και ως προς το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας ισχύουν οι όροι λειτουργίας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.