Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHN  ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ YELLOWHOLIDAYS.GR

                                      

 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής «η Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής «το Πρόγραμμα») και της υπηρεσίας yellowholidays.gr, powered by booking.com (εφεξής «yellowholidays.gr») διοργανώνει κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση»).
  Στην Κλήρωση θα συμμετάσχουν οι κρατήσεις καταλυμάτων που θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας yellowholidays.gr κατά τη διάρκεια της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω στον όρο 2, με χρήση πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων  καρτών, εκδόσεως της Τράπεζας, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στους Όρους του Προγράμματος και τους όρους Χρήσης της υπηρεσίας yellowholidays.gr (εφεξής «η Κράτηση/οι Κρατήσεις»).
  Οι τυχεροί θα λάβουν ως δώρο yellows κατά τα προβλεπόμενα παρακάτω στον όρο 3.
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή της Κράτησης στην Κλήρωση είναι η δήλωση του προσωπικού Κωδικού  yellow του Μέλους ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το Μέλος για την εγγραφή του στο Πρόγραμμα, κατά τη διαδικασία της Κράτησης μέσω της υπηρεσίας www.yellowholidays.gr. Σημειώνεται ότι στην Κλήρωση συμμετέχουν και οι Κρατήσεις των Μελών του Προγράμματος που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.
 2. Προκειμένου η Κράτηση να συμμετάσχει στην Κλήρωση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την 01/04/2022 έως και την 31/05/2022 και επιπλέον η διαμονή στο κατάλυμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί (check out) σε κάθε περίπτωση μέχρι και τις 31/05/2022.
 3. Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά έως τις 20.07.2022, στα γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, Αμαρουσίου Χαλανδρίου & Χειμάρας 11 Μαρούσι T.K 151 25 με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης.
  Η Κλήρωση θα αναδείξει δέκα (10) Κρατήσεις (εφεξής «Τυχερές Κρατήσεις») για έκαστη εκ των οποίων θα αποδίδεται στο Μέλος του Προγράμματος, που την πραγματοποίησε, ως επιβράβευση το ισόποσο της αξίας της Κράτησής του έως 500 (πεντακόσια) ευρώ σε yellows (εφεξής «το Δώρο»). Δηλαδή, κάθε Τυχερή Κράτηση θα μπορεί να κερδίσει έως 250.000 yellows.
  Διευκρινίζεται ότι, η αξία της Κράτησης αφορά στην «Τελική Τιμή» που εμφανίζεται στην φόρμα κράτησης μέσω της υπηρεσίας yellowholidays.gr.
 4. Οι όροι της συμμετοχής στην Κλήρωση καθώς επίσης και οι Όροι του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας σχετικά με  το Πρόγραμμα καθ’ όλη τη Διάρκεια. Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Κλήρωση και την απόδοση των yellows.
 5. Το Δώρο θα πιστωθεί στον λογαριασμό yellow του Μέλους του Προγράμματος εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης.
  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση του Δώρου είναι οι ακόλουθες:
  α) τα Μέλη του Προγράμματος που έχουν πραγματοποιήσει τις Τυχερές Κρατήσεις να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος κατά την ημερομηνία απόδοσης του Δώρου και
  β) τα Μέλη του Προγράμματος που έχουν πραγματοποιήσει τις Τυχερές Κρατήσεις να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 2.2 του Προγράμματος.
  Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με χρήματα και δεν μεταβιβάζεται. Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.
 6. Οι Τυχεροί ενημερώνονται για την απόκτηση του Δώρου:
  α) είτε μέσω SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος,
  β) είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο της επιλογής της Τράπεζας.
 7. Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Κλήρωσης, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  Οι Συμμετέχοντες στην Κλήρωση αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους  προσωπικού χαρακτήρα,  που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής τους στην Κλήρωση, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα  κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο  «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνουν  ότι  έλαβαν γνώση και  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων.
 8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη διενέργεια της Κλήρωσης, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο συμμετοχής στην Κλήρωση οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.
  Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.
  Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι  συμμετέχοντες στην Κλήρωση δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.
  Τα Μέλη του Προγράμματος που δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα καθ΄ όλη τη Διάρκεια της ενέργειας στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελάτων και πιο συγκεκριμένα στο 210-3288000.
 9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
  Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.