ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IRIS PAYMENTS

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια») για την προώθηση της υπηρεσίας IRIS payments (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αφορά επιλεγμένους πελάτες – φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων – ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank app/ winbank web banking και μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, σύμφωνα με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

2. Στην Ενέργεια έχουν δικαίωμα συμμετοχής ενεργοί πελάτες της Τράπεζας, φυσικά πρόσωπα (Ελεύθεροι Επαγγελματίες/ Ατομικές Επιχειρήσεις), οι οποίοι επελέγησαν από την Τράπεζα και έλαβαν σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking ή με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μέσο επιλέξει η Τράπεζα, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Ενέργεια, όπως αυτές αναγράφονται στον όρο 3. Από την Ενέργεια εξαιρούνται ρητά οι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

3. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια οι πελάτες - φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω στον όρο 2, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το δικαίωμα συμμετοχής τους σε αυτή, δηλαδή από την 06/11/2023 έως και την 30/11/2023 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»), να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής: α) να εγγραφούν στην υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματική χρήση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank app/ winbank web banking, η οποία παρέχεται από την Τράπεζα σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης της Υπηρεσίας, β) να λάβουν έστω δύο φορές χρήματα μέσω της Υπηρεσίας γ) να είναι ενήλικες, δ) να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ε) να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, στ) να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εν λόγω Προγράμματος που αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας.

4. Οι πελάτες που θα συμμετέχουν στην Ενέργεια (εφεξής «οι Τυχεροί»), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις αναφερόμενες στους όρους 3 και 5 προϋποθέσεις θα κερδίσουν δέκα χιλιάδες (10.0000) yellows (εφεξής το «Δώρο»), ως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, τα οποία θα αποδοθούν στο Λογαριασμό yellow του κάθε Τυχερού εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Ενέργειας.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση των yellows αποτελεί οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την ημερομηνία απόδοσης των yellows. Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

6. Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση του Δώρου. Tα yellows αποδίδονται στον κάθε Τυχερό προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως.

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο δώρο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

8. Έκαστος συμμετέχων στην Ενέργεια αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό εξυπηρέτησης της Ενέργειας. Όσον αφορά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπευθύνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.