Όροι και προϋποθέσεις

Χριστουγεννιάτικη Ενέργεια με το yellow app

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία έχουν εγκαταστήσει την yellow εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε αυτή (εφεξής οι παραπάνω καλούμενοι ως το/τα «Μέλος/η»).

 

Τι αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά στη συμμετοχή του Μέλους σε παιχνίδι εντός της Εφαρμογής, όπου του δίνεται η δυνατότητα να γυρίσει τον χριστουγεννιάτικο τροχό μία φορά ανά εβδομάδα (εφεξής η «Ενέργεια») και να κερδίσει ένα τυχαίο δώρο, από τα προκαθορισμένα από την Τράπεζα εναλλακτικά δώρα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω (εφεξής το/τα «Δώρο/α »).

Διάρκεια Ενέργειας

Από 12/12/2022 έως και 01/01/2023.

Η συμμετοχή του Μέλους στο παιχνίδι, μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ημέρα της κάθε εβδομάδας, εντός της διάρκειας της Ενέργειας.

Ως εβδομάδα ορίζεται η περίοδος από Δευτέρα έως Κυριακή. Ως εκ τούτου, οι 3 εβδομάδες της Ενέργειας ορίζονται ως εξής:

1η εβδομάδα: 12/12/2022-18/12/2022.

2η εβδομάδα: 19/12/2022-25/12/2022.

3η εβδομάδα: 26/12/2022-01/01/2023.

Δώρα Ενέργειας

Με το γύρισμα του τροχού κατά τη διάρκεια της Ενέργειας το Μέλος κερδίζει τυχαία, ανά εβδομάδα, είτε έναν εκπτωτικό κωδικό είτε yellows είτε προνομιακή ποντοδότηση, κατά τα ειδικότερα κατωτέρω αναφερόμενα.

Το Μέλος δύναται να λάβει ένα μόνο Δώρο ανά εβδομάδα, το οποίο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρήματα ή με άλλο Δώρο.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί που θα διατεθούν στο πλαίσιο της Ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται πάνω στο σχετικό κουπόνι που θα λάβει το Μέλος.

Σε περίπτωση ακύρωσης του Δώρου (κουπονιού) δεν αποδίδεται στο Μέλος η αξία του σε yellows.

Τα yellows που θα αποδοθούν  στο πλαίσιο της Ενέργειας θα εξαργυρώνονται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Η προνομιακή ποντοδότηση που θα κερδίσουν τα Μέλη στο πλαίσιο της Ενέργειας θα ισχύει για συναλλαγές σε συγκεκριμένους Συνεργάτες του Προγράμματος yellow, για συγκεκριμένο διάστημα και έως συγκεκριμένο ποσό, με τη χρήση κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους που θα αναγράφονται πάνω στο σχετικό κουπόνι που θα λάβει το Μέλος. Τα επιπλέον yellows της ενέργειας θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό του Μέλους έως 31/01/2023.

Η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη παντός άλλου δικαιώματός της, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του Δώρου της Ενέργειας σε Μέλος που κατά την εύλογη αυτής κρίση έχει παραβεί τους παρόντες όρους.

Πότε/πώς θα αποδοθεί το Δώρο

Το εβδομαδιαίο Δώρο της Ενέργειας αποδίδεται από την Τράπεζα στο Μέλος άμεσα, μετά το γύρισμα του τροχού, ενώ παράλληλα το Μέλος ενημερώνεται με pop-up μήνυμα εντός της Εφαρμογής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης Δώρου

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση των Δώρων είναι το Μέλος, κατά την διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης του κάθε Δώρου:

α) να διατηρεί την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας,  

β) να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows και

γ) να είναι χρήστης της Εφαρμογής

Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι  συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι  ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ως προς την  Εφαρμογή  ισχύουν οι όροι χρήσης αυτής και ως προς το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας ισχύουν οι όροι λειτουργίας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.