ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ YELLOW APP

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς τα οποία έχουν εγκαταστήσει την yellow εφαρμογή (εφεξής η «Εφαρμογή») σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει είσοδο σε αυτή (εφεξής οι παραπάνω καλούμενοι ως το/τα «Μέλος/η»).

Διάρκεια Ενέργειας

Από 18/12/2023 έως 31/12/2023.

Τι αφορά η Ενέργεια

To Μέλος έχει τη δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, να επιλέξει τον προορισμό της προτίμησής του, ανάμεσα σε 3 εναλλακτικούς προορισμούς (Άμστερνταμ, Βερολίνο ή Λισαβόνα), από τη λίστα που θα υπάρχει διαθέσιμη στην Εφαρμογή (εφεξής η «Ενέργεια»). Το Μέλος, με την καταχώρηση της επιλογής του, κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή (εφεξής η «Συμμετοχή») σε κλήρωση σχετική με τον συγκεκριμένο προορισμό που επέλεξε. Συνολικά θα διεξαχθούν 3 Κληρώσεις, μία για κάθε προορισμό (εφεξής οι «Κληρώσεις»), στις οποίες θα κληρωθούν προκαθορισμένα από την Τράπεζα δώρα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατωτέρω (εφεξής τα «Δώρα» ή Δώρα Κληρώσεων») ή όπως αυτά τυχόν τροποποιούνται, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της Τράπεζας, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Κάθε Μέλος μπορεί να πραγματοποιήσει μία μόνο επιλογή προορισμού κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας.

Κληρώσεις / Δώρα Κληρώσεων

Την 10/01/2024, θα διενεργηθούν 3 Κληρώσεις, μία για τον κάθε προορισμό (Άμστερνταμ, Βερολίνο, Λισαβόνα), με τη χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού, το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης. Σε κάθε μία από τις 3 Κληρώσεις θα συμμετέχουν τα Μέλη που έχουν επιλέξει τον αντίστοιχο προορισμό από την λίστα, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας. Από την κάθε Κλήρωση θα προκύψει ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός νικητής. Κάθε ένας εκ των νικητών θα κερδίσει αντίστοιχα ένα από τα κάτωθι Δώρα:

  • Κλήρωση για Άμστερνταμ: Δωροεπιταγή αξίας 1.000€ από το Athens Travel Service, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απόκτηση ταξιδιωτικού πακέτου των 2 ατόμων για το Άμστερνταμ.
  • Κλήρωση για Βερολίνο: Δωροεπιταγή αξίας 1.000€ από το Athens Travel Service, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απόκτηση ταξιδιωτικού πακέτου των 2 ατόμων για το Βερολίνο.
  • Κλήρωση για Λισαβόνα: Δωροεπιταγή αξίας 1.000€ από το Athens Travel Service, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την απόκτηση ταξιδιωτικού πακέτου των 2 ατόμων για τη Λισαβόνα.

Κάθε ένα από τα ανωτέρω ταξιδιωτικά πακέτα περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή για 2 άτομα, αξίας έως 1.000€, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός του έτους 2024.

Οι νικητές των τριών Κληρώσεων θα ενημερωθούν προσωπικά, με in-app message ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο της επιλογής της Τράπεζας, για τη διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επωφεληθούν του Δώρου τους.

Η Τράπεζα δε φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία ή/και βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής από κάποιον νικητή του Δώρου της Κλήρωσης ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης Δώρου, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω, η θέση του θα καταλαμβάνεται αυτόματα από τον αναπληρωματικό νικητή.

Η Τράπεζα, επιφυλασσόμενη παντός άλλου δικαιώματός της, δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση του Δώρου σε τυχερό της Ενέργειας που κατά την εύλογη αυτής κρίση έχει παραβεί τους παρόντες όρους.

Στην περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς νικητές (αρχικούς ή/και αναπληρωματικούς) δεν παραλάβει τα Δώρα του ή δεν τα χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τότε η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι των νικητών (αρχικών ή/και αναπληρωματικών).

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης Δώρου

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην Ενέργεια και την απόδοση των Δώρων είναι το Μέλος, κατά την διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης του κάθε Δώρου:

α) να διατηρεί την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας,  

β) να πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows και

γ) να είναι χρήστης της Εφαρμογής

Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι  συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

Οι  ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ως προς την  Εφαρμογή  ισχύουν οι όροι χρήσης αυτής και ως προς το Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας ισχύουν οι όροι λειτουργίας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.