ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
YELLOW ΓΙΑ ΤΟ YELLOW APP

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα/το «Μέλη/ος») τα οποία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκαταστήσει τη yellow εφαρμογή σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει το πρώτο login (την πρώτη επιβεβαιωμένη είσοδο σε αυτή), θα κερδίζουν επιπλέον yellows στις συναλλαγές τους για αγορά εισιτηρίων κινηματογράφου με χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι οι Πελάτες της Τράπεζας που θα εγγράφουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως αυτή προβλέπεται κάτωθι, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρώτη είσοδό τους στην εφαρμογή yellow, μετά την πάροδο 2 ημέρων από την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.
Στην Ενέργεια, συμμετέχουν και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από Μέλη που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.

Διάρκεια Ενέργειας

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 22/01/24 έως 02/02/24 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Στην Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές αγορών (εφάπαξ) που θα διενεργηθούν από τα Μέλη, σε φυσικά ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα που έχουν καταχωρηθεί στα συστήματα των Οργανισμών Πληρωμών ως κινηματογράφοι (MRC 7832 & MRC 7922), (εφεξής οι «Συναλλαγές»), με τη χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής η/οι «Κάρτα/ες»).

Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές εισιτηρίων κινηματογράφου με μετρητά ή με χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που δεν συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow. Η Ενέργεια δεν ισχύει για αγορές εισιτηρίων κινηματογράφου μέσω τρίτων, καθώς επίσης και για αγορές από φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα των Οργανισμών Πληρωμών ως κινηματογράφοι.

Οι Συναλλαγές με χρήση Κάρτας που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Μέλους με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια. Συναλλαγές που αφορούν σε άτοκες δόσεις θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία Συναλλαγή εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, επομένως στην Ενέργεια δε συμμετέχουν οι εκκαθαρίσεις δόσεων συναλλαγών προηγούμενων μηνών.

Ποιο είναι το όφελος

Το κέρδος αντιστοιχεί σε 100 yellows για κάθε 1€ συναλλαγής.
Οι Συναλλαγές που συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας της Ενέργειας και να έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως 09/02/24.
Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή η Συναλλαγή δεν πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, το Μέλος θα συλλέξει yellows σύμφωνα με τους ισχύοντες Όρους του Προγράμματος, για συναλλαγές αγορών σε Λοιπές Επιχειρήσεις, με χρήση πιστωτικών Καρτών, ήτοι: 1 yellow για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

Πότε/πώς θα αποδοθούν τα yellows

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους θα πραγματοποιείται έως και 30 ημέρες μετά τη λήξη της Διάρκειας Ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης των yellows

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:
α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά την διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows και
β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.
γ) η Κάρτα να είναι σε ισχύ στο διάστημα της Ενέργειας, να μην έχει ακυρωθεί υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας – τόσο καθ’ όλη τη Διάρκεια Ενέργειας όσο και κατά τον χρόνο απόδοσης των yellows.
Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν. Διευκρινίζεται ότι το Μέλος θα δικαιούται τα yellows της Ενέργειας μόνο για τις Συναλλαγές, στους κινηματογράφους, που θα πραγματοποιήσει από την ημέρα πρώτης εισόδου στην Εφαρμογή (σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1 αναφερόμενα) και μέχρι τη λήξη της Ενέργειας.

Γενικοί όροι

Οι Όροι της Ενέργειας θα βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα, καθ’ όλη την Διάρκεια της Ενέργειας.

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Ενέργειας, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής τους στην Ενέργεια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.
Οι Πελάτες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα οποτεδήποτε έως τη λήξη της Διάρκειας της Ενέργειας, προφορικά μέσω της εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 2103288000.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε Όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι ανωτέρω Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.