ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η Ενέργεια αφορά όλα τα Μέλη του Προγράμματος, Φυσικά ή/και Νομικά Πρόσωπα  (εφεξής τα/το «Μέλη/ος») τα οποία, θα πραγματοποιήσουν πληρωμή μέσω winbank web σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας.

Στην Ενέργεια, συμμετέχουν και οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από Μέλη που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.

Διάρκεια Ενέργειας

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 01/02/24 έως 19/02/24 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Στην Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι πληρωμές που θα διενεργηθούν από τα Μέλη, μέσω winbank web σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, με τη χρήση καρτών εκδόσεως της Τράπεζας (εφεξής η/οι «Κάρτα/ες») ή/και με Καταθετικό Λογαριασμό.

Οι πληρωμές σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, βρίσκονται εντός της Κατηγορίας «Σύλλογοι – Επιμελητήρια», της ενότητας Πληρωμές ανά Κατηγορία, της winbank web.

Οι πληρωμές με χρήση Κάρτας που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Μέλους με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

Ποιο είναι το όφελος

Οι πληρωμές μέσω winbank web σε Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, έως του συνολικού ποσού των 300€, θα ποντοδοτηθούν με 10 yellows για κάθε 1€ πληρωμής.

Οι πληρωμές  που συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και να έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως  τις 23/02/24.

Πότε/πώς θα αποδοθούν τα yellows

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό του Μέλους θα  πραγματοποιηθεί έως και 30 ημέρες μετά την λήξη της Ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης των yellows

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows,

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows και

γ) η Κάρτα να είναι σε ισχύ στο διάστημα της Ενέργειας, να μην έχει ακυρωθεί υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται ανωτέρω για την ακύρωση λόγω κλοπής ή απώλειας – τόσο καθ’ όλη τη Διάρκεια Ενέργειας όσο και κατά τον χρόνο απόδοσης των yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Γενικοί όροι

Οι Όροι της Ενέργειας θα βρίσκονται αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα, καθ’ όλη την Διάρκεια της Ενέργειας.

Η Τράπεζα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της Ενέργειας, θα τα επεξεργάζεται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια αποδέχονται ότι τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό συμμετοχής τους στην Ενέργεια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο εδώ, του οποίου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

Οι Πελάτες, οι οποίοι δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην Τράπεζα οποτεδήποτε έως τη λήξη της Ενέργειας, προφορικά μέσω της εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ. 2103288000.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε Όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, αφού δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Η Τράπεζα ή οι Διευθυντές ή τα Στελέχη ή οι Υπάλληλοι αυτής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα υπάρχει ή παρουσιαστεί στην Ενέργεια.

Οι ανωτέρω Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω Όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.