Όροι & Προϋποθέσεις

Πασχαλινή Ενέργεια με το yellow app

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW ΓΙΑ ΤΟ YELLOW APP

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»), τα οποία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκαταστήσει τη yellow εφαρμογή σε συσκευή τους και έχουν πραγματοποιήσει το πρώτο login/ την πρώτη επιβεβαιωμένη είσοδο σε αυτή, θα κερδίζουν επιπλέον yellows στις συναλλαγές τους με χρήση κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τις οποίες πραγματοποιούν στους συγκεκριμένους Συνεργάτες του Προγράμματος «Σκλαβενίτης», «Hondos Center», «Shell», «Media Markt» και «Intersport» (στο εξής «Συνεργάτες της Ενέργειας»), κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι οι πελάτες της Τράπεζας που θα εγγράφουν στο Πρόγραμμα  κατά τη διάρκεια της ενέργειας, ως αυτή προβλέπεται κάτωθι, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν την  πρώτη είσοδό τους στην εφαρμογή yellow, μετά την πάροδο 2 ημέρων από την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Στην Ενέργεια συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές αγορών (εφάπαξ ή σε δόσεις) που θα διενεργηθούν από τα Μέλη σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα φυσικά καταστήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στην ειδική σελίδα της Ενέργειας στο www.yellow.piraeusbank.gr ή/και στα ηλεκτρονικά καταστήματα των Συνεργατών της Ενέργειας, με τη χρήση Καρτών (Ιδιωτών ή/και Εταιρικών) εκδόσεως της Τράπεζας, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής οι «Συναλλαγές»).

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 16/04/2021 έως 06/05/2021 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

2. Στην Ενέργεια, υπό τις ανωτέρω, στον όρο 1, αναφερόμενες προϋποθέσεις συμμετέχουν και οι Συναλλαγές από Μέλη που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.  

3. Οι Συναλλαγές που συμμετέχουν στην Ενέργεια θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί εντός της Διάρκειας Ενέργειας και να έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως τη λήξη της.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Ενέργειας, τα Μέλη, θα κερδίζουν yellows ως εξής:

Σκλαβενίτης (επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα και e-shop) & Shell (επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα):

✔     με χρήση Πιστωτικής (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής) και Προπληρωμένης κάρτας:

20 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

✔     με χρήση Χρεωστικής κάρτας (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής):

10 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

Ειδικά, αναφορικά με τον Συνεργάτη «Shell», επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την Ενέργεια οι συναλλαγές αγοράς πετρελαίου θέρμανσης.

Στα φυσικά καταστήματα και τα e-shops των Hondos Center, Intersport & Media Markt:

✔     Με χρήση Πιστωτικής (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής), Χρεωστικής (Ιδιωτών ή/και Εταιρικής) και Προπληρωμένης κάρτας:

100 yellows για κάθε 1€ αξίας συναλλαγής.

4. Τα yellows που αναφέρονται στον Όρο 3, θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του κάθε Μέλους ως εξής:

Για Συναλλαγές μέσω φυσικού καταστήματος των Συνεργατών της Ενέργειας:

Τα Μέλη θα ενημερώνονται κατά την στιγμή της συναλλαγής (είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις) για το συνολικό ποσό των yellows που κέρδισαν στην απόδειξη της συναλλαγής.

Για Συναλλαγές μέσω e-shop:

✔     E-shop Συνεργατών Σκλαβενίτη & Hondos Center:

Τα Μέλη θα ενημερώνονται κατά την στιγμή της συναλλαγής για το συνολικό ποσό των yellows που κέρδισαν, στην απόδειξη της συναλλαγής.

✔     E-shop Συνεργατών Media Markt & Intersport:

Εφάπαξ Online συναλλαγές:

Η καταχώρηση των yellows στον Λογαριασμό yellow των Μελών θα γίνει έως και 15 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής.

Online συναλλαγές σε δόσεις:

Η καταχώρηση των yellows στον λογαριασμό yellow των Μελών, θα γίνει έως και 15 ημέρες μετά την εκκαθάριση της κάθε δόσης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά την διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows,

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Διευκρινίζεται ότι το Μέλος θα δικαιούται τα yellows της Ενέργειας μόνο για τις Συναλλαγές στους Συνεργάτες της Ενέργειας που θα πραγματοποιήσει από την ημέρα εγκατάστασης της Εφαρμογής και πρώτης εισόδου σε αυτή και μέχρι τη λήξη της Ενέργειας.

5. Οι Συναλλαγές που δεν αφορούν σε αγορές στους ανωτέρω Συνεργάτες της Ενέργειας, με χρήση καρτών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια.

6. Οι Συναλλαγές που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από τον κάτοχο της Κάρτας με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της Κάρτας και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Κατόχου με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η Κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

7. Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας. Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας. Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας, από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της.

8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αλλάξει το διάστημα ισχύος της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.