Οι Όροι του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow

Άρθρο 1ο - Γενική Περιγραφή
1.1. Το Πρόγραμμα σκοπό έχει να επιβραβεύσει τους Πελάτες της Τράπεζας τα πλήρη στοιχεία καθενός από τους οποίους αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης «yellow», με την οποία οι παρόντες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, (εφεξής το/τα «Μέλος/η») από τη συνολική συναλλακτική σχέση τους με τα προϊόντα/υπηρεσίες της, όπως αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά από την Τράπεζα, με διάφορα κριτήρια, οριζόμενα κατά αποκλειστική κρίση της Τράπεζας (ενδεικτικά διενέργεια συναλλαγών, συμμετοχή του Μέλους σε δραστηριότητες, διαγωνισμούς κλπ).

1.2. Η επιβράβευση των Μελών πραγματοποιείται με τη συλλογή πόντων (εφεξής «yellows»), στο λογαριασμό yellow (εφεξής ο «Λογαριασμός yellow»), ο οποίος είναι μοναδικός ανά Μέλος. Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους παρόντες όρους, (εφεξής οι «Όροι»),όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

1.3. Ειδικότερα, για την πρόσβαση στο Λογαριασμό yellow, το Μέλος κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα και σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται κάθε φορά από την Τράπεζα, αποκτά έναν μοναδικό κωδικό (εφεξής «Κωδικός yellow»). Ο Κωδικός yellow χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Μέλους στην υπηρεσία yellowday, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Όρο 4.1.γ. αλλά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον και σε άλλες περιπτώσεις με βάση τις δυνατότητες που θα προσφέρει το Πρόγραμμα, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες και υποδείξεις της Τράπεζας.

1.4. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα σημαίνει ότι το Μέλος έχει λάβει γνώση των παρόντων Όρων, συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Όροι ρυθμίζουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του κατά την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 2ο - Εγγραφή και Ταυτοποίηση Μέλους.

2.1. Τρόποι Εγγραφής: Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 2.2., η εγγραφή του Μέλους στο Πρόγραμμα γίνεται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και με την υποβολή αίτησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας (εφεξής «το Δίκτυο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank (εφεξής «winbank»), τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας 210 32 88 000, εφόσον διαθέτει κωδικούς phone banking (εφεξής « Contact Center»). Η Τράπεζα καθόλη την διάρκεια του Προγράμματος μπορεί να επιλέξει και άλλους τρόπους εγγραφής των Μελών, τους οποίους θα γνωστοποιήσει σύμφωνα με τους τρόπους ενημέρωσης, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 5.

2.2. Μέλος: Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα Μέλη δηλαδή νέοι και υφιστάμενοι Πελάτες της Τράπεζας (φυσικά πρόσωπα), που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα ενεργό προϊόν ή που τους παρέχεται μία υπηρεσία της Τράπεζας. Για την εγγραφή, τη συλλογή και εξαργύρωση των yellows, καθόλη την διάρκεια του Προγράμματος θα πρέπει το Μέλος να μην εμφανίζει καθυστέρηση πληρωμής στις δανειακές του υποχρεώσεις προς την Τράπεζα μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών ή/και να μην έχει καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 ή/και να μην συντρέχουν άλλες προϋποθέσεις που τυχόν περιγράφονται στον Πίνακα Επιβράβευσης yellows, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 3.3.

2.3. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Μέλους στο Πρόγραμμα κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί τους λόγους απόρριψης. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει επιπλέον κριτήρια εγγραφής ή να τροποποιεί τα υφιστάμενα.

2.4. Κατά την εγγραφή του, το Μέλος για τους σκοπούς του Προγράμματος (ενδεικτικά για την εγγραφή του, ενημέρωση για την επιβράβευσή του, απόκτηση Κωδικού yellow, εξαργύρωση yellows κλπ) και για σκοπούς ταυτοποίησής του γνωστοποιεί ή/και επικαιροποιεί στην Τράπεζα τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του αλλά και κάθε άλλο στοιχείο επικοινωνίας που θα του ζητηθεί από την Τράπεζα όπως διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κλπ).

2.5. Επιπλέον, το Μέλος κατά τη διάρκεια συμμετοχής στο Πρόγραμμα υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο Δίκτυο ή όπως άλλως η Τράπεζα ορίσει τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας του (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου κλπ). Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής στην Τράπεζα, κάθε κοινοποίηση εγγράφου (εντύπου ή/και ηλεκτρονικού) στην παλαιά διεύθυνση ή/και κάθε αποστολή μηνύματος (SMS) στο παλαιό κινητό τηλέφωνό του θεωρείται έγκυρη, χωρίς η Τράπεζα να ευθύνεται για απώλεια αλληλογραφίας ή έλλειψη επικοινωνίας με το Μέλος.

Άρθρο 3ο - Συλλογή yellows Προγράμματος.

3.1. Διάρκεια-Λήξη: Τα yellows του Προγράμματος έχουν διάρκεια ισχύος δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησής τους στο Λογαριασμό yellow του Προγράμματος. Τα yellows, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, διαγράφονται αυτόματα από το Λογαριασμό yellow, χωρίς η ενημέρωση του Μέλους να αποτελεί υποχρέωση της Τράπεζας.

3.2. Μεταβίβαση/Εκχώρηση κλπ: Τα yellows δεν μπορούν να μεταβιβασθούν ή να εκχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, Μέλος του Προγράμματος ή μη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χορηγηθούν, πουληθούν, ανταλλαχθούν, κληρονομηθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, εκτός αν η Τράπεζα το αποφασίσει με τροποποίηση των τρόπων επιβράβευσης ή μεμονωμένα.

3.3. Πίνακας Επιβράβευσης yellows: Τα Μέλη του Προγράμματος συλλέγουν yellows με βάση τον εκάστοτε Πίνακα Επιβράβευσης yellows (εφεξής «ο Πίνακας»), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος. Ο Πίνακας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική τρόπων επιβράβευσης με yellows της Τράπεζας Πειραιώς. Σε περίπτωση όμως που συντρέχει η αναφερόμενη στον Όρο 2.2. καθυστέρηση, τότε παύει αυτόματα η συλλογή yellows, ακόμα και αν το Μέλος κάνει χρήση των τραπεζικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιβραβεύουν με yellows στο πλαίσιο του Πίνακα.

3.4. Ο Πίνακας ενδεικτικά θα απεικονίζει: 

α. τους τρόπους επιβράβευσης του Μέλους, για παράδειγμα από τη συχνότητα χρήσης των προϊόντων, υπηρεσιών ή/και καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας, από τη σχέση του μαζί της, από τα προϊόντα/υπηρεσίες ή/και συναλλαγές που συμμετέχουν κτλ., 

β. τη μέθοδο υπολογισμού των yellows, τρόπος στρογγυλοποίησης και τυχόν μέγιστο αριθμό yellows, που μπορεί να συλλέξει σε μηνιαία ή/και ετήσια βάση ανά τρόπο επιβράβευσης ή και στο σύνολό του στο Λογαριασμό yellow, 

γ. τα κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow, 

δ. την αναλογία yellows ειδικά για τη χρήση των καρτών και 

ε. το χρονικό διάστημα απόδοσής τους στο Λογαριασμό yellow, ώστε να είναι πλήρως διαφανής και διακριτός ο τρόπος συλλογής τους.

3.5. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχουν υπολογισθεί yellows σε όφελος ή σε βάρος του Μέλους, η Τράπεζα θα προβεί μονομερώς στη διόρθωση του Λογαριασμού yellow με ενημέρωση του Μέλους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στο Μέλος εναλλακτικές λύσεις από τυχόν εσφαλμένο υπολογισμό yellows, προκειμένου να επανέλθει ο Λογαριασμός yellow στην προτέρα, του σφάλματος, κατάσταση. Το Μέλος δηλώνει ότι θα συνεργασθεί με την Τράπεζα προκειμένου να αποκατασταθούν εσφαλμένες καταχωρήσεις yellows είτε προς όφελος είτε εις βάρος του.

3.6. Σε περίπτωση που το Μέλος ασκήσει νομίμως το δικαίωμα υπαναχώρησης ή ακυρώσει, ανακαλέσει ή δεν ολοκληρώσει τη συναλλαγή, για την οποία επιβραβεύθηκε με το Πρόγραμμα, η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα να προβεί μονομερώς, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στη διαγραφή των yellows, που αντιστοιχούν στην ως άνω συναλλαγή, χωρίς άλλη ενημέρωση του Μέλους.

Άρθρο 4ο - Εξαργύρωση yellows.

4.1. Τρόποι Εξαργύρωσης των yellows του Προγράμματος: Τα yellows που συλλέγονται από το Μέλος μπορούν να εξαργυρωθούν:

α. Ολικώς για την απόκτηση Δωροεπιταγών/Εκπτωτικών Κουπονιών συνεργαζόμενων με την Τράπεζα επιχειρήσεων (εφεξής «Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις») με σκοπό την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε οποιοδήποτε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό κατάστημά τους. Η Τράπεζα κατά τη διάθεση των Δωροεπιταγών/Εκπτωτικών Κουπονιών θα ταυτοποιεί προσηκόντως το Μέλος, το οποίο θα δύναται να τις/τα παραλαμβάνει σε έντυπη μορφή από το Δίκτυο ή/και σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail, SMS κτλ), μέσω της ιστοσελίδας www.yellowday.gr ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών yellowday, εφόσον διαθέτει κωδικούς phone banking ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επιλέξει στο μέλλον η Τράπεζα και γνωστοποιήσει στα Μέλη του Προγράμματος βάσει του άρθρου 5.
Στην περίπτωση, που το Μέλος επιθυμεί να πληροφορηθεί σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης της Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, που έχει ήδη αποκτήσει (εφόσον αυτή/ό δεν έχει λήξει ή εξαργυρωθεί) ή εάν επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους διαχείρισης της Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, τότε, εφόσον έχει αποκτήσει τη Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι από το Δίκτυο, θα πρέπει να επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα της Τράπεζας ή εφόσον έχει αποκτήσει τη Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι από την ιστοσελίδα www.yellowday.gr ή με ηλεκτρονικά μέσα (pc, mobile, tablet), θα πρέπει να τηλεφωνήσει στο 210 32 88 000 στο Contact Center, εφόσον διαθέτει κωδικούς phone banking. Κάθε Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι θα ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης/διάθεσής του ή όποιο άλλο χρονικό διάστημα η Τράπεζα ή/και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ορίσει και κοινοποιήσει στο Μέλος.
Σε κάθε συναλλαγή του Μέλους στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες Δωροεπιταγές/Εκπτωτικά Κουπόνια, με βάση και τα όσα ορίζονται στο σώμα αυτών. Για να είναι έγκυρη η/το Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι θα πρέπει να αναγράφονται στο σώμα της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού όλα τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. τα στοιχεία ή/και το σήμα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, 

ii. η ονομαστική αξία της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, 

iii. η αξία της/του σε yellows, 

iv. ο Κωδικός της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, 

v. η ημερομηνία έκδοσης/διάθεσης,

vi. η ημερομηνία λήξης της/του, μέχρι την οποία (από την ημερομηνία έκδοσης) δύναται ο κάτοχος, της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού να προβεί στην εξαργύρωσή της/του και 

vii. οι Όροι της προσφοράς.

Ενώπιον της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, η εξαργύρωση της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από το Μέλος ή από τον τρίτον που ο ίδιος όρισε (εφεξής γενικά ο «Κομιστής») ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε συναλλαγή, εντός της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης, ίσης ή μεγαλύτερης της αξίας της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού. 
Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος της αγοράς από τη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση υπερβαίνει την ονομαστική αξία της/του προσκομιζόμενης/ου Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, ο Κομιστής οφείλει να καταβάλει τη διαφορά στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση, είτε με μετρητά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί μεταξύ τους. Κατά το μέρος που το κόστος αγοράς καλύπτεται από την αξία των προσκομιζόμενων Δωροεπιταγών/Εκπτωτικών Κουπονιών, ο Κομιστής θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής του στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. 
Στην περίπτωση που το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο της αξίας της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα καταβάλει στον Κομιστή τη διαφορά, αλλά θα θεωρείται ότι η/το Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι εξαργυρώθηκε. Οι/Τα Δωροεπιταγές/Εκπτωτικά Κουπόνια ουδέποτε μπορούν να εξαργυρωθούν σε μετρητά και ο Κομιστής τους στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση θεωρείται ότι είναι και το Μέλος σύμφωνα με τους Όρους της παρούσας, μη ευθυνόμενης της Τράπεζας σε περίπτωση εξαργύρωσης από μη Μέλος. Το Μέλος είναι αποκλειστικά και μόνον υπεύθυνο για την κατοχή και εξαργύρωση των Δωροεπιταγών/Εκπτωτικών Κουπονιών από τρίτους. Η εμπρόθεσμη εξαργύρωση κάθε Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού από τον Κομιστή θα μπορεί να γίνεται χωρίς εξαίρεση προϊόντων ή χρονικής περιόδου και για προϊόντα της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης που είναι σε έκπτωση ή σε οποιουδήποτε είδους προσφορά καθώς και για την περίοδο εκπτώσεων όσο και για τις ημέρες που η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση έχει ορίσει ως «ημέρες προσφορών», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους Όρους της/του Δωροεπιταγής/Εκπτωτικού Κουπονιού, για τους οποίους ο Κομιστής οφείλει να λαμβάνει γνώση. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, η/το Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι δεν αντικαθίσταται. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης, η/το Δωροεπιταγή/Εκπτωτικό Κουπόνι δε θα γίνεται δεκτή/ό και δε θα δύναται να αντικατασταθεί από κάποια άλλη/ο.

β. Μερικώς ή ολικώς για την απόκτηση αγαθών ή/και υπηρεσιών των Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρονικές συσκευές υποδοχής συναλλαγών με Κάρτες (εφεξής «POS») ή/και δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές εξ’ αποστάσεως ή μη, μέσω Κάρτας (εφεξής «e-POS»). Οι εν λόγω Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας για την ενημέρωση των Μελών του Προγράμματος. Το Μέλος στην περίπτωση επιτυχούς συναλλαγής με τη χρήση της Κάρτας έκδοσης της Τράπεζας, (που συμμετέχει στο Πρόγραμμα βάσει του Πίνακα), σε POS ή/και e-POS της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης δύναται να προβαίνει σε εξαργύρωση στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μέρους ή του συνόλου των yellows, που έχει συλλέξει στο πλαίσιο του Προγράμματος. Προϋπόθεση είναι να είναι σύμφωνος με τα κριτήρια εξαργύρωσης του Προγράμματος, όπως αυτά αναφέρονται στον Όρο 2.2. και τυχόν ορίζονται στον Πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων του Προγράμματος. Η εξαργύρωση των yellows θα πραγματοποιείται έναντι συμφωνηθείσας ισοτιμίας μεταξύ Τράπεζας και της Συνεργαζόμενης Επιχείρησης. Ο συνολικός αριθμός yellows πριν και μετά την εξαργύρωση και το ποσό στο οποίο θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows προς εξαργύρωση θα εμφανίζονται μέσω ειδικής εφαρμογής των POS/e-POS, πληροφορία την οποία οφείλει να γνωστοποιεί, ως εκάστοτε ισχύει, η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση. Στις περιπτώσεις εξαργύρωσης έναντι μέρους της αξίας των αγαθών ή/και υπηρεσιών, η εξαργύρωση αυτή θα αφορά συγκεκριμένο ποσό από τη συνολική αξία των εν λόγω αγαθών ή/και υπηρεσιών στο οποίο ποσό θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει στη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση τη δυνατότητα εξαργύρωσης yellows, που έχουν ήδη συλλεχθεί από τα Μέλη του Προγράμματος.

γ. Μερικώς ή ολικώς στην υπηρεσία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς «yellowday» (εφεξής το «yellowday»). Ειδικότερα, το Μέλος του Προγράμματος, εφόσον είναι κάτοχος Κάρτας έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς και χρήστης της υπηρεσίας yellowday, (η οποία προσφέρεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Πειραιώς Direct Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Χρηματοοικονομικών – Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, εφεξής «PDS»), αφού ταυτοποιηθεί με τη χρήση του Κωδικού yellow και των κωδικών του yellowday και εφόσον συναινέσει προς τούτο, βάσει των οδηγιών της Τράπεζας, έχει τη δυνατότητα να εξαργυρώσει μερικώς ή ολικώς τα yellows που έχει συλλέξει για την αγορά είτε Δωροεπιταγών (Επιταγών Έκπτωσης) είτε Εκπτωτικών Κουπονιών, βάσει και των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας, που του έχουν ανακοινωθεί και ο ίδιος έχει αποδεχθεί. Η εξαργύρωση των Δωροεπιταγών/Εκπτωτικών Κουπονιών θα γίνεται στις Eπιχειρήσεις οι οποίες προβάλλουν, διαθέτουν, προωθούν και πωλούν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους μέσω του yellowday, υπό τους Όρους και προϋποθέσεις των Όρων Χρήσης του, των οποίων το Μέλος του Προγράμματος έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως, εφόσον έχει εγγραφεί στην υπηρεσία yellowday.

4.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει και άλλους τρόπους εξαργύρωσης των yellows στο μέλλον οπότε θα ενημερώσει σχετικά τα Μέλη της.

4.3. Η Τράπεζα, δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ελάχιστο ή/και μέγιστο αριθμό yellows για τη μερική ή/και ολική εξαργύρωση ανά συναλλαγή, ο οποίος αριθμός θα αλλάζει συνολικά ή θα διαφοροποιείται από την Τράπεζα ανά κανάλι εξαργύρωσης. Επιπλέον, η Τράπεζα και η Συνεργαζόμενη Επιχείρηση δύνανται, να συμφωνήσουν να ισχύσει ελάχιστος ή/και μέγιστο αριθμός yellows ανά συναλλαγή, μόνο στης εν λόγω Συνεργαζόμενης Επιχείρησης τα φυσικά/ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός yellows θα ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος της Τράπεζας.

4.4. Επίσης, η Τράπεζα δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ορίσει ένα μέγιστο αριθμό yellows εξαργύρωσης σε ετήσια βάση για κάθε Μέλος, αλλαγή την οποία θα ανακοινώσει σύμφωνα με το άρθρο 5.

4.5. Σε περίπτωση μερικής εξαργύρωσης yellows, αυτά αφαιρούνται από το Λογαριασμό yellow του Μέλους, με βάση την ημερομηνία καταχώρησής τους από τους παλαιότερους στους πιο πρόσφατους.

4.6. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα παραχωρούνται οι/τα Δωροεπιταγές/Εκπτωτικά Κουπόνια καθώς και η δυνατότητα εξαργύρωσης yellows απευθείας σε POS/e-POS Συνεργαζόμενων με την Τράπεζα Επιχειρήσεων ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική κρίση της Τράπεζας. Σε περίπτωση που κατά την εξαργύρωση των yellows συντρέχει ο Όρος 2.2., τότε παύει αυτόματα η δυνατότητα της εξαργύρωσής τους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα yellows θα φέρουν νέα ημερομηνία λήξης γιατί θα ισχύει η παλαιά σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρησής τους στο Λογαριασμό yellow. Σημειώνεται, ότι η Τράπεζα δεν οφείλει να ενημερώνει το Μέλος για την παύση της συγκεκριμένης δυνατότητας αλλά ούτε και για την ενεργοποίησή της μετά από την τακτοποίηση των οφειλών του.

4.7. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη από τις συμβάσεις πώλησης, ιδία δε για την τιμή, την παράδοση, την ποιότητα κλπ των αγαθών ή/και υπηρεσιών, που παραλαμβάνουν ή προμηθεύονται τα Μέλη από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Επίσης, η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε Μέλος από τη μη εκπλήρωση ή/και πλημμελή εκπλήρωση της υποχρέωσης εξαργύρωσης από οποιαδήποτε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

4.8. Με την επιφύλαξη των ειδικώς αναφερομένων στους παρόντες Όρους και στον Πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, τα yellows συλλέγονται, τηρούνται και εξαργυρώνονται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους του Προγράμματος, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4.9. Η Τράπεζα μπορεί να ανακοινώνει ειδικές προσφορές εξαργύρωσης ή συλλογής yellows ή άλλου είδους προσφορές στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών είτε στο σύνολο των Μελών, είτε σε επιλεγμένο πελατολόγιο, είτε με επιλεγμένους τρόπους επιβράβευσης ή επιμέρους συναλλαγές βάσει της εμπορικής της πολιτικής. Το Μέλος ενημερώνεται βάσει των αναφερόμενων τρόπων του άρθρου 5.

4.10. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη προς τα Μέλη της αν κάποια Συνεργαζόμενη Επιχείρηση παύσει τη συνεργασία και κατηγορηθεί για παραπλάνησή τους.

Άρθρο 5ο - Ενημέρωση Μέλους για το Πρόγραμμα και το Λογαριασμό yellow.

5.1. Ενημέρωση Προγράμματος: Το Μέλος ενημερώνεται για τους Όρους και τις τροποποιήσεις του Προγράμματος μέσω του Δικτύου, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας www.piraeusbank.gr/yellow, του Contact Center ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, SMS, e-mails, winbank κτλ.).

5.2. Ενημέρωση για το Λογαριασμό yellow: Το Μέλος μπορεί να ενημερώνεται για τις κινήσεις του Λογαριασμού yellow (διαθέσιμο υπόλοιπο, συλλογή, εξαργύρωση, λήξη yellows με την ημερομηνία και τον τρόπο κτήσης/εξαργύρωσης/λήξης και σε ποιο κανάλι συλλογής/εξαργύρωσης πραγματοποιήθηκε) για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από την Τράπεζα και μέσω του κάθε φορά οριζόμενου από την Τράπεζα τρόπου, σήμερα μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, Contact Center εφόσον διαθέτει κωδικούς phone banking, Δικτύου, yellowday και όποιου άλλου τρόπου μελλοντικά ορίσει. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τα Μέλη μέσω σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, SMS, e-mails, newsletters, προσωπικές επιστολές κτλ βάσει των στοιχείων που το ίδιο το Μέλος κοινοποίησε στην Τράπεζα.

Άρθρο 6ο - Τροποποίηση, Λήξη και Αναστολή Προγράμματος από την Τράπεζα, Διαγραφή Μέλους, Αποχώρηση Μέλους.

6.1. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και των όρων του Πίνακα και οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω των τρόπων ενημέρωσης του άρθρου 5. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων του Προγράμματος δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος. Η πραγματοποίηση τρόπων επιβράβευσης ή δραστηριοτήτων ή/και εξαργύρωση yellows μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση, συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων Όρων.

6.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή/και να καταργήσει το Πρόγραμμα οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση προθεσμίας ενημερώνοντας τα Μέλη της με βάση το άρθρο 3 και καθοδηγώντας τα για την εξαργύρωση των yellows τους. Επίσης, η Τράπεζα δικαιούται να αναστείλει τη χρήση του Προγράμματος από Μέλος, για λόγους που αφορούν: (α) την ασφάλεια του προϊόντος/υπηρεσίας, (β) την ύπαρξη υπόνοιας περί μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης κτλ. Σημειώνουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συσσωρευμένα yellows του Μέλους διαγράφονται οριστικώς.

6.3. Η Τράπεζα έχει δικαίωμα να προβεί σε ενέργειες διαγραφής/απενεργοποίησης του Μέλους λόγω μη συνεπούς τήρησης των παρόντων Όρων ή/και γενικότερα στα πλαίσια της συνολικής του συναλλακτικής σχέσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Όρο 2.2. ανωτέρω, οπότε τα διαθέσιμα yellows διαγράφονται οριστικά από τον Λογαριασμό yellow.

6.4. Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα όποτε επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα και να το δηλώσει εγγράφως στο Δίκτυο. Από την ημερομηνία της δήλωσής του θα διαγράφονται αυτομάτως από το Λογαριασμό του yellow και τα διαθέσιμα yellows του, μη ευθυνόμενης της Τράπεζας προς τούτο.

Άρθρο 7ο - Ενημέρωση/Συγκατάθεση στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

7.1. Κάθε Μέλος αποδέχεται ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» το οποίο παρέλαβε, ενημερώθηκε για το περιεχόμενό του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

7.2. Η Τράπεζα συμμετέχει στο θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ του Mέλους και της Τράπεζας δεν καταστεί δυνατόν να διευθετηθεί μεταξύ τους, το Μέλος δύναται να απευθυνθεί για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς στον παραπάνω φορέα (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr τηλ.: 10 4 40, 210 3376700 Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr), ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς.

Σε περίπτωση που η διαφορά αφορά συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, το Μέλος δύναται να υποβάλει το αίτημα του για την εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr

Άρθρο 8ο – Λοιποί Όροι.

8.1. Σε περίπτωση αθέτησης από το Μέλος οποιουδήποτε Όρου του Προγράμματος, η Τράπεζα δικαιούται να τον αποκλείσει άμεσα από το Πρόγραμμα, να αναστείλει ή/και να καταργήσει τη συμμετοχή του καθώς και να ακυρώσει όλα τα yellows που έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

8.2. Οι Όροι του Προγράμματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή τους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ yellows
Ο παρών, τελευταίος σε ισχύ Πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων του Προγράμματος, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα και αποτελεί την εκάστοτε πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς ως προς τους τρόπους επιβράβευσης των Μελών του Προγράμματος «yellow» με yellows. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους του Πίνακα, οπότε οι τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στα Μέλη μέσω του Δικτύου, της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας www.piraeusbank.gr/yellow, του Contact Center ή/και με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της τρόπο (μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, SMS, e-mails, winbank κτλ.). Οποιαδήποτε τροποποίηση του Πίνακα δεν προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση και συναίνεση του Μέλους. Τα Μέλη οφείλουν να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας για το Πρόγραμμα για να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος.

1. Γενικοί όροι

Τα Μέλη του Προγράμματος «yellow» επιβραβεύονται για τις εξής συναλλαγές/ υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων εξαιρέσεων:
1.1. Τις αγορές και πληρωμές λογαριασμών με χρήση Πιστωτικών, Χρεωστικών και Προπληρωμένων Καρτών καθώς και τη φόρτιση Προπληρωμένων Καρτών εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς ανεξαρτήτως καναλιού (Δικτύου, Διαδικτύου κλπ) που χρησιμοποιείται κάθε φορά από το Μέλος.
1.2. Την ενεργοποίηση και χρήση της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank.
1.3. Την απόκτηση της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου».
1.4. Την πληρωμή λογαριασμών Ενέργειας, Τηλεφωνίας/ Διαδικτύου, Ύδρευσης και Ασφαλιστικών Εταιρειών μέσω Παγίων Εντολών με χρέωση καταθετικού λογαριασμού.
1.5. Την εκταμίευση επιδοτούμενου προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ"
1.6. Την εκταμίευση δανείου "e-loan by winbank"
1.7. Με την ολοσχερή εμπρόθεσμη εξόφληση του συνόλου της δόσης Στεγαστικού και Καταναλωτικού Δανείου
1.8. Την πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr - στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με τη Booking.com, σύμφωνα με τους Όρους της υπηρεσίας.
1.9. Την απόκτηση του “yellowkid” Αποταμιευτικού Λογαριασμού και την πίστωση σε αυτόν ποσού αποταμίευσης σε μηνιαία βάση μέσω πάγιας εντολής μεταφοράς χρηματικού ποσού από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα κατωτέρω, στον Πίνακα Β.
1.10. Τέλος, δύνανται να μετατρέψουν τους πόντους που έχουν συγκεντρώσει στο πλαίσιο της υπηρεσίας Check In Class “Note Points” σε yellows, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους Χρήσης της υπηρεσίας Check In Class αλλά και τους Όρους του Προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι οι Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Μεγάλοι Συνεργάτες yellow/Συνεργάτες yellow) ανακοινώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας για την ενημέρωση των Μελών του Προγράμματος

2. Ειδικοί όροι

Α. Κάρτες

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος Αριθμός yellows Κριτήρια Συλλογής/Εμφάνισης/διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow
Συναλλαγές αγορών & πληρωμών (εφάπαξ ή σε δόσεις) Ο Κύριος Κάτοχος/Το Πρόσθετο Μέλος με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 1. Συναλλαγές αγορών Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Μεγάλοι Συνεργάτες yellow Πιστωτικές & Προπληρωμένες
10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές
5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής
25.000 yellows σε μηνιαία βάση ανά κατηγορία Καρτών Η καταχώρηση των yellows θα πραγματοποιείται έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της συναλλαγής για το σύνολο του ποσού αυτής. Ειδικότερα, για την συναλλαγή με δόσεις με Πιστωτική Κάρτα ισχύει:


1η περίπτωση - αν πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Επιχείρηση (Μεγάλο Συνεργάτη ή Συνεργάτη yellow), σε φυσικό κατάστημα-POS ή / και στο yellowday, τότε τα yellows που καταχωρούνται αφορούν το σύνολο του ποσού της συναλλαγής.


2η περίπτωση - αν πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Επιχείρηση (Μεγάλο Συνεργάτη ή Συνεργάτη yellow), σε ηλεκτρονικό κατάστημα–ePOS, τότε τα yellows που καταχωρούνται δύναται, αναλόγως τη Συνεργαζόμενη Επιχείρηση είτε να αφορούν το σύνολο του ποσού της συναλλαγής, είτε μόνο το ποσό εκάστης δόσης που χρεώνεται. Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται ανά Συνεργαζόμενη Επιχείρηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Τράπεζας για την ενημέρωση των Μελών του Προγράμματος, στο αντίστοιχο σημείο όπου πραγματοποιείται και η αντίστοιχη ενημέρωση για τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (Μεγάλους Συνεργάτες – Συνεργάτες yellow).3η περίπτωση - αν πραγματοποιηθεί στις στις λοιπές Επιχειρήσεις, τότε τα yellows που καταχωρούνται αφορούν μόνο το ποσό της δόσης που χρεώνεται.

 Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις - Συνεργάτες yellow
Πιστωτικές & Προπληρωμένες: 5 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές: 2 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής
Υπηρεσία yellowday 10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής
Λοιπές Επιχειρήσεις (Ελλάδα ή εξωτερικό) Πιστωτικές & Προπληρωμένες: 1 yellow για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές: 1 yellow για κάθε 2 ευρώ αξίας συναλλαγής
2. Συναλλαγές πληρωμών Πληρωμές Δημοσίου Πιστωτικές, Χρεωστικές & Προπληρωμένες:
1 yellow για κάθε 10 ευρώ αξίας συναλλαγής
Λοιπές Πληρωμές Πιστωτικές & Προπληρωμένες: 1 yellow για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής

Χρεωστικές: 1 yellow για κάθε 2 ευρώ αξίας συναλλαγής
Συναλλαγές Φόρτισης Προπληρωμένων Καρτών Ο Κάτοχος με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα Φόρτιση Κάρτας Μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων καναλιών φόρτισης Κάρτας όπως ενδεικτικά: winbank  μηχάνημα Easy Pay (APS), ΑΤΜ, ταμείο καταστήματος
10 yellows για κάθε συναλλαγή φόρτισης, ανεξαρτήτως του ποσού φόρτισης 5.000 yellows σε μηνιαία βάση για το σύνολο των Προπληρωμένων Καρτών που τηρεί ο Κάτοχος στην Τράπεζα

Η καταχώρηση των yellows θα πραγματοποιείται έως και 5 ημέρες μετά την εκκαθάριση της κάθε συναλλαγής φόρτισης.

Εξαιρείται η πρώτη φόρτιση που πραγματοποιείται κατά την έκδοση της επαναφορτιζόμενης Προπληρωμένης Κάρτας Πειραιώς Reloadable Mastercard.

Γενικές Παρατηρήσεις - Κάρτες

Οι Κάρτες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr/yellow. Στις συναλλαγές με Κάρτες (Πιστωτικές, Χρεωστικές, Προπληρωμένες) εκδόσεως της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να υπάγονται όλες οι αγορές/πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω καταστημάτων, τηλεφώνου, διαδικτύου και Παγίων Εντολών πληρωμών. Δεν συμμετέχουν οι αναλήψεις μετρητών, οι μεταφορές υπολοίπων από άλλες Κάρτες, μεταφορές χρημάτων (εισερχόμενα και εξερχόμενα κεφάλαια), η πληρωμή λογαριασμού Πιστωτικής Κάρτας (ελάχιστη ή ολική) λόγω οφειλής, οι χρεώσεις ετήσιας συνδρομής, υπέρβασης ορίου, πάσης φύσης τόκων/εξόδων που τυχόν χρεώνονται στην Κάρτα, κάθε είδους πιστώσεις καθώς και συναλλαγές που αμφισβητήθηκαν από τον Κάτοχο της Κάρτας. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, προσθέτει ή αφαιρεί συναλλαγές με Κάρτες σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική της πολιτική.

Για τις συναλλαγές με Κάρτες, τα yellows χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω. Σημειώνουμε ότι αν η συναλλαγή είναι μικρότερη του 1 (ενός) ευρώ, το Μέλος δεν συλλέγει yellows.

Στην περίπτωση που το Μέλος διενεργεί ανέπαφη συναλλαγή με χρέωση Κάρτας χωρίς τη χρήση του πλαστικού της στο πλαίσιο της υπηρεσίας winbank mobile wallet της Τράπεζας Πειραιώς, τότε το Μέλος συλλέγει yellows με βάση τα ως άνω αναφερόμενα. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης και οι συναλλαγές φόρτισης  Προπληρωμένων Καρτών, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στον Πίνακα Α. Για τη συναλλαγή φόρτισης Προπληρωμένης Κάρτας τα yellows χορηγούνται για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού φόρτισης. Τα yellows αποδίδονται στον Κάτοχο της Προπληρωμένης Κάρτας η οποία φορτίζεται. Διευκρινίζεται όμως ότι προκειμένου να προβεί σε εξαργύρωση yellows είναι απαραίτητη η χρήση του πλαστικού της Κάρτας.

Β. Καταθέσεις

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows Κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/ διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow
α. Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» 
Με κάθε εκτοκισμό της Προθεσμιακής Κατάθεσης όπως ειδικότερα ορίζεται στους Όρους της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου» Οποιοσδήποτε δικαιούχος όπως αυτός ορίζεται τη στιγμή της αίτησης με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα Τα yellows είναι συνάρτηση των εκάστοτε τόκων της Προθεσμιακής Κατάθεσης όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στους Όρους της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου» Δεν υπάρχει Τα yellows θα είναι διαθέσιμα προς εξαργύρωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία απόδοσης των τόκων ή όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στους Όρους της Προθεσμιακής Κατάθεσης «Στα Μέτρα Σου»
β. Πληρωμή Πάγιας Εντολής Με κάθε επιτυχημένη εκτέλεση Πάγια Εντολής με χρέωση καταθετικού λογαριασμού για πληρωμές λογαριασμών Ενέργειας, Τηλεφωνίας/ Διαδικτύου, Ύδρευσης και Ασφαλιστικών Εταιρειών. Ο εντολέας της Πάγιας Εντολής με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 50 yellows ανά Πάγια Εντολή 500 yellows σε μηνιαία βάση Τα yellows θα είναι διαθέσιμα μετά από την επιτυχή εκτέλεση της Πάγιας Εντολής.

Στο Τιμολόγιο της Τράπεζας και στην κατηγορία «Πάγιες Εντολές» αναφέρονται αναλυτικά οι πληρωμές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.


Οι Πάγιες Εντολές που αφορούν σε τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα της ΝΝ σε συνεργασία με την Τράπεζα, εξαιρούνται της συλλογής yellows.

γ. "yellowkid" Αποταμιευτικός Λογαριασμός Με την επιτυχή εκτέλεση 12 μηνιαίων παγίων εντολών μεταφοράς χρηματικού ποσού αποταμίευσης από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, ανά έτος, στον "yellowkid" Αποταμιευτικό Λογαριασμό Ο κύριος δικαιούχος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού με την προϋπόθεση εγγραφής στο Πρόγραμμα yellows ίσα με το διπλάσιο του ποσού αποταμίευσης που συγκεντρώνεται στο Λογαριασμό "yellowkid" με την επιτυχή εκτέλεση 12 μηνιαίων παγίων εντολών μεταφοράς χρηματικού ποσού από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους ανά έτος, όπως ειδικότερα ορίζεται κάθε φορά στους Όρους του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού (με ελάχιστο τα 500 yellows) Δεν υπάρχει Τα yellows υπολογίζονται ετησίως, την επέτειο ημερομηνία ανοίγματος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι έχουν εκτελεστεί επιτυχώς 12 μηνιαίες πάγιες εντολές μεταφοράς ποσού αποταμίευσης από άλλο καταθετικό λογαριασμό του Μέλους, εντός αυτού του έτους.

Τα yellows αποδίδονται και είναι διαθέσιμα για εξαργύρωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ετήσια επέτειο ημερομηνία ανοίγματος του "yellowkid" Αποταμιευτικού Λογαριασμού.

Γ. Ηλεκτρονική Τραπεζική

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows Κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/ διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow
α. 1η είσοδος - 1ο login στην υπηρεσία  winbank (web & mobile banking) Με την 1η είσοδο (1o login) στην υπηρεσία winbank (web & mobile banking) Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο web & mobile banking.

Για να δικαιούται τα yellows πρέπει με την εξής σειρά να προβεί σε:

1. Εγγραφή στο Πρόγραμμα

2. Εγγραφή στην στην υπηρεσία της winbank

3. Είσοδο στo winbank web ή mobile banking
500 yellows άπαξ Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow μετά από την ολοκλήρωση της σύνδεσης στη winbank και μόνο μία φορά ανεξάρτητα αν η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί στο web ή στο mobile banking. Η επιβράβευση συμπεριλαμβάνει και την ταχεία σύνδεση (quick login) στο mobile banking.
β. Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του web wanking με χρέωση καταθετικού λογαριασμού ή Πιστωτικής Κάρτας Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο web banking με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 25 yellows ανά πληρωμή 250 yellows σε μηνιαία βάση Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση στο web banking. Εφόσον το Μέλος πραγματοποιήσει πληρωμή με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τότε συλλέγει yellows και από τη χρήση της Κάρτας. Ο μέγιστος αριθμός yellows, ήτοι τα 250 yellows, αφορά μόνο στον τρόπο επιβράβευσης «Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking»
«Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking», ενώ για τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα υπό τον Όρο 2A.
γ. Πληρωμή λογαριασμών μέσω mobile banking Με κάθε επιτυχημένη πληρωμή μέσω του mobile banking με χρέωση καταθετικού λογαριασμού ή Πιστωτικής Κάρτας Πελάτης με δυνατότητα πρόσβασης στο mobile banking με την προϋπόθεση της εγγραφής στο Πρόγραμμα 25 yellows ανά πληρωμή 250 yellows σε μηνιαία βάση Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellows αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση στο mobile banking. Εφόσον το Μέλος πραγματοποιήσει πληρωμή με χρέωση Πιστωτικής Κάρτας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, τότε συλλέγει yellows και από τη χρήση της Κάρτας. Ο μέγιστος αριθμός yellows, ήτοι τα 250 yellows, αφορά μόνο στον τρόπο επιβράβευσης «Πληρωμή λογαριασμών μέσω web banking», ενώ για τη χρήση Πιστωτικής Κάρτας ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα υπό τον Όρο 2A.

Δ. Δάνεια Ιδιωτών

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows Κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/ διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow
α. "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ" Με την ολική εκταμίευση του επιδοτούμενου δανείου Κύριος Οφειλέτης του δανείου 10.000 yellows άπαξ Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow μετά από την ολική εκταμίευση του επιδοτούμενου δανείου και εντός
5 εργάσιμων ημερών.
β. "e-loan by winbank" Με την εκταμίευση του δανείου Κύριος Οφειλέτης του δανείου 20.000 yellows άπαξ Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow μετά από την εκταμίευση του δανείου και εντός
5 εργάσιμων ημερών.
γ. Καταναλωτικά & Στεγαστικά Δάνεια Με την ολοσχερή εμπρόθεσμη εξόφληση του συνόλου της δόσης του δανείου Κύριος Οφειλέτης του δανείου 1 yellow για κάθε 1€ ποσού δόσης 2000 yellows ανά δόση Εφόσον πληρούνται οι αναφερόμενες κατωτέρω στις «Γενικές Παρατηρήσεις» προϋποθέσεις, τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow μετά την ολοσχερή εξόφληση του συνόλου της δόσης του δανείου και εντός 5 εργάσιμων 
ημερών.

Γενικές Παρατηρήσεις – Δάνεια

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εξυπηρετούμενα Καταναλωτικά και Στεγαστικά Δάνεια Ιδιωτών
1. Προϋποθέσεις για τη Συλλογή των yellows:
α) Η καταβολή του συνόλου της δόσης του δανείου κατά την ημερομηνία, που έχει συμφωνηθεί με την Τράπεζα. Στα Ανοικτά δάνεια, για τον υπολογισμό των yellows θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ελάχιστη καταβολή, όπως αυτή έχει συμφωνηθεί.
β) Η μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δάνειο (π.χ. ασφάλιστρα, έξοδα)
2. Τα yellows χορηγούνται για κάθε ακέραιη μονάδα ευρώ και σε περίπτωση δεκαδικών η στρογγυλοποίηση είναι προς τα κάτω.
3. Στον υπολογισμό των yellows δεν λαμβάνονται υπόψη καταβολές που αφορούν σε ασφάλιστρα και έξοδα.
4. Όσον αφορά τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, για τη συλλογή των yellows θα λαμβάνεται υπόψη το ισόποσο σε ευρώ, όπως υπολογίζεται για την καταβολή της δόσης του δανείου.
5 Από το Πρόγραμμα εξαιρούνται:
(α) τα Δάνεια των οποίων οι Κύριοι Οφειλέτες είναι απασχολούμενοι με σχέση έμμισθης εντολής ή εξαρτημένης εργασίας στην Τράπεζα, καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας.
(β) τα Δάνεια που χορηγήθηκαν με σκοπό την αγορά σκάφους,
(γ) τα Δάνεια που χορηγήθηκαν με σκοπό την αγορά μετοχών
(δ) οι συμβάσεις παροχής δικαιώματος Υπερανάληψης (Overdraft) καταθετικού λογαριασμού
(ε) τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια, των οποίων έχουν τροποποιηθεί οι Όροι οι σχετικοί με την αποπληρωμή του δανείου λόγω ρύθμισης / αναδιάρθρωσης οφειλών ή έχει συναφθεί νέα σύμβαση λόγω ρύθμισης / αναδιάρθρωσης οφειλών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 6.
6. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν τα Στεγαστικά και Καταναλωτικά Δάνεια της παραγράφου 5, των οποίων όλες οι οφειλές καταβάλλονται εμπροθέσμως και προσηκόντως για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής πράξης ή σύμβασης όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:
(α) δύο (2) έτη αν η σχετική τροποποιητική πράξη ή σύμβαση συνήφθη πριν την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τη δήλη ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε οφειλής
(β) τρία (3) έτη αν η σχετική τροποποιητική πράξη ή σύμβαση συνήφθη μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τη δήλη ημερομηνία καταβολής οποιασδήποτε οφειλής.
7. Η Τράπεζα δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των δανείων στο Πρόγραμμα

E. Λοιποί Τρόποι Επιβράβευσης

Τρόπος Επιβράβευσης Δικαιούχος yellows Μέθοδος Υπολογισμού yellows Μέγιστος αριθμός yellows Κριτήρια συλλογής/εμφάνισης/ διαθεσιμότητας yellows στο Λογαριασμό yellow
α. Welcome yellows Με την εγγραφή του Πελάτη στο Πρόγραμμα Πελάτης εγγεγραμμένος - Μέλος του Προγράμματος 500 yellows άπαξ Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή του Πελάτη στο Πρόγραμμα.
β. Πραγματοποίηση κρατήσεων καταλυμάτων μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr στο πλαίσιο της συνεργασίας της Τράπεζας με τη Booking.com, σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας. Η κράτηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της, με Κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η διαμονή στο κατάλυμα για το οποίο έγινε η κράτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ώστε να καταχωρηθούν τα yellows στο Λογαριασμό yellow του Μέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των yellows είναι η Δήλωση του Κωδικού του Προγράμματος ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το Μέλος για την εγγραφή του στο yellow, κατά τη διαδικασία κράτησης καταλύματος μέσω της ιστοσελίδας www.yellowholidays.gr Χρήστης της υπηρεσίας www.yellowholidays.gr και ταυτόχρονα Μέλος του Προγράμματος 10 yellows για κάθε 1 ευρώ αξίας κράτησης εφόσον η κράτηση έχει γίνει με Κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα και υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος θα συμπληρώσει τον Κωδικό του Προγράμματος ή το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει για την εγγραφή του στο yellow. Διευκρινίζεται ότι, το ποσό βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα yellows, θα είναι το ποσό της κράτησης, αφαιρουμένης της αξίας τυχόν φόρων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Εφόσον το Μέλος πληρώσει στο κατάλυμα με Κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα επιβραβεύεται με επιπλέον yellows κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα στον Όρο 2. Α. του Πίνακα Επιβράβευσης yellow Δεν υπάρχει Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow του Μέλους εντός 70 ημερών μετά το πέρας της διαμονής στο κατάλυμα  (check out). Σε περίπτωση πληρωμής σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ο αριθμός των yellows υπολογίζεται βάση της μετατροπής της αξίας της κράτησης σε ευρώ.
γ. Δυνατότητα μετατροπής πόντων “Note Points” που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας Check In Class σε yellows Με την αποδοχή από την Τράπεζα του αιτήματος του Μέλους του Προγράμματος/Χρήστη της υπηρεσίας Check In Class για μετατροπή των "Note Points" σε yellows Χρήστης της υπηρεσίας Check In Class και ταυτόχρονα Μέλος του Προγράμματος 1 yellow για κάθε 1 Note Point 10.000 yellows σε μηνιαία βάση Τα yellows θα καταχωρούνται στο Λογαριασμό yellow με την επιτυχή εκτέλεση της μετατροπής.