Όροι και προϋποθέσεις

Back to University

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BACK TO UNIVERSITY ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»), την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»).

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»), τα οποία:

α) θα υποβάλλουν αίτηση χορήγησης για το Καταναλωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιότητες (εφεξής το «Δάνειο») κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω. Η υποβολή της αίτησης χορήγησης μόνο, δεν αρκεί για τη συμμετοχή του αιτούντος του Δανείου στην Ενέργεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα και η εκταμίευση του Δανείου έως και 31/12/2021.

Η αξιολόγηση της αίτησης για την χορήγηση του Δανείου εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της Τράπεζας η οποία μπορεί να προβαίνει στην έγκριση αυτής με βάση τα εκάστοτε πιστοληπτικά κριτήριά της. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για απόρριψη της αίτησης και δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της.

β) θα μετατρέψουν σε yellows τα Note Points που έχουν συγκεντρώσει, εντός της εφαρμογής της Τράπεζας “Check In Class” (εφεξής το «Check In Class») κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, ως ορίζεται κατωτέρω.

2. Κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, τα Μέλη που συμμετέχουν θα κερδίσουν:

α) 15.000 yellows κατά την εκταμίευση του Δανείου.

β) 2 yellows για κάθε 1 Note Point που μετατρέπουν.

3. Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 27\09\2021 έως 31\10\2021 (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας»).

4. Τα yellows που αναφέρονται στον Όρο 2, θα καταχωρούνται στον Λογαριασμό yellow του κάθε Μέλους ως εξής:

α) εντός 5 ημερών από την εκταμίευση του Δανείου.

β) αμέσως μετά την κάθε μετατροπή των Note Points σε yellows.

5. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των yellows της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια της Ενέργειας και την χρονική στιγμή της απόδοσης των yellows,

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

6. Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας (2103288000), από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της.

7. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αλλάξει το διάστημα ισχύος της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

8. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

9. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.