Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ BLACK FRIDAY ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ YELLOW

                            

Ποιους αφορά η Ενέργεια

Η ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής «το Πρόγραμμα»),τα οποία έχουν στην κατοχή τους πιστωτική κάρτα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Διάρκεια Ενέργειας

Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας ορίζεται από 21/11/2022 έως 02/12/2022 (εφεξής η «Διάρκεια Ενέργειας»).

Τι αφορά η Ενέργεια

Στην προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές αγορών (εφάπαξ ή σε δόσεις) που θα διενεργηθούν, με τη χρήση πιστωτικών καρτών εκδόσεως της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα (εφεξής «οι Συναλλαγές») από τα Μέλη του Προγράμματος, εφόσον έχουν εκκαθαρισθεί και καταγραφεί στα λογιστικά βιβλία της Τράπεζας έως τη λήξη της Ενέργειας.

Συνεπώς, στην Ενέργεια συμμετέχουν Συναλλαγές των Μελών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και δέχονται πληρωμές με τις ανωτέρω κάρτες (σε Συνεργαζόμενες ή μη με το Πρόγραμμα Επιχειρήσεις).

Επίσης, στην Ενέργεια συμμετέχουν οι Συναλλαγές όλων των Μελών του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των Συναλλαγών που διενεργούνται από Μέλη του Προγράμματος που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής ή εξηρτημένης εργασίας με την Τράπεζα, καθώς και με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Ως συναλλαγές που δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, θεωρούνται:

 • οι συναλλαγές που ακυρώθηκαν ή αντιλογίστηκαν,
 • οι συναλλαγές που αφορούν σε πληρωμές οφειλών δημοσίου,
 • οι αμφισβητήσεις,
 • οι επιστροφές,
 • οι πληρωμές του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας,
 • οι μεταφορές υπολοίπου,
 • οι φορτίσεις των προπληρωμένων καρτών,
 • οι χρεώσεις ετήσιας συνδρομής,
 • οι τόκοι,
 • οι αναλήψεις μετρητών,
 • οι χρεώσεις υπέρβασης ορίου,
 • τα λοιπά έξοδα και κάθε είδος πίστωσης και
 • οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.

Οι Συναλλαγές που έχουν αντιλογισθεί ή ακυρωθεί ή έχουν αμφισβητηθεί από το Μέλος με δήλωσή του, λόγω απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, και οι οποίες διενεργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία επικοινωνίας του Μέλους με την Τράπεζα, κατά την οποία δήλωσε την απώλεια ή την κλοπή και κατά συνέπεια ακυρώθηκε η κάρτα, δεν συμμετέχουν στην Ενέργεια.

Συναλλαγές που αφορούν σε προσφορές άτοκων δόσεων θα υπολογίζονται στο σύνολο ως μία Συναλλαγή εφόσον η αρχική Συναλλαγή πραγματοποιηθεί κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας, επομένως στην Ενέργεια δε συμμετέχουν οι εκκαθαρίσεις δόσεων συναλλαγών προηγούμενων μηνών.

Δώρα που θα διατεθούν

Οι Συναλλαγές κάθε ημέρας, οι οποίες συμμετέχουν στην Ενέργεια, θα μπουν σε καθημερινές κληρώσεις που θα διενεργηθούν ηλεκτρονικά στα γραφεία της Τράπεζας, Αμαρουσίου Χαλανδρίου & Χειμάρας 11 Μαρούσι T.K 151 25, με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος και ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού το οποίο διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας και την απουσία ανθρώπινης παρέμβασης (εφεξής η/οι «Κλήρωση/Κληρώσεις»).

Σε κάθε Κλήρωση θα συμμετέχουν όλες οι Συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα. Οι Κληρώσεις μη εργάσιμων ημερών θα πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά την κάθε Κλήρωση θα αναδεικνύεται 1 τυχερή συναλλαγή, η οποία θα αποδώσει στο Μέλος που τη διενήργησε 1.000.000 yellows (2.000€) (εφεξής το «Δώρο»).

Συνολικά, θα διενεργηθούν 12 κληρώσεις και θα αναδειχθούν 12 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από 1.000.000 yellows.

Πότε/πώς θα αποδοθεί το Δώρο

Τα yellows θα καταχωρηθούν στον Λογαριασμό yellow του Μέλους που πραγματοποίησε την κάθε τυχερή συναλλαγή η οποία θα αναδειχθεί από την Κλήρωση (εφεξής ο/οι «Τυχερός/Τυχεροί») το αργότερο έως 10 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Διάρκειας Ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής/απόδοσης Δώρου

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση του Δώρου είναι κατά τη στιγμή απόδοσης του Δώρου:

α) οι Τυχεροί να διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας, βάσει των όρων λειτουργίας του Προγράμματος και

β) οι Τυχεροί να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

Ο μέγιστος μηνιαίος αριθμός yellows που μπορεί να συλλέξει το Μέλος με χρήση κάρτας, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δεν ισχύει για τα επιπρόσθετα yellows που θα αποδοθούν στο πλαίσιο της παρούσας Ενέργειας.

Πώς θα ενημερωθούν οι Τυχεροί

Οι Τυχεροί ενημερώνονται προσωπικά για την απόκτηση του Δώρου:

α) είτε μέσω SMS στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν δηλώσει για σκοπούς επικοινωνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος,

β) είτε με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιλογής της Τράπεζας.

Γενικοί όροι

Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο της Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της Τράπεζας, στο τηλέφωνο 2103288000 μέχρι τη λήξη της Διάρκειας της Ενέργειας.

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αντικαταστήσει το Δώρο με άλλο της επιλογής της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Προγράμματος.