Όροι και προϋποθέσεις

«Στεγαστικό Δάνειο με προσφορές σε MediaMarkt, WIND & ΗΡΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤHΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ MEDIAMARKT, WIND & ΗΡΩΝ»

1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα οδός Αμερικής αρ. 4, διοργανώνει την ακόλουθη προωθητική ενέργεια (εφεξής η «Ενέργεια»), αποκλειστικά για τα Μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Η Ενέργεια αφορά τα Μέλη του Προγράμματος (εφεξής τα «Μέλη»), τα οποία θα υποβάλλουν αίτηση χορήγησης για Στεγαστικό Δάνειο (εφεξής το «Δάνειο»)  από τις 30/09/2021 μέχρι και τις 31/12/2021 και θα είναι οι κύριοι (πρώτοι) οφειλέτες του Δανείου. Η υποβολή της αίτησης χορήγησης μόνο, δεν αρκεί για τη συμμετοχή του αιτούντος του Δανείου στην Ενέργεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Ενέργεια είναι η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα και η πρώτη εκταμίευση του Δανείου να γίνει έως και 31/12/2022.

Η αξιολόγηση της αίτησης για την χορήγηση του Δανείου εναπόκειται στην αποκλειστική κρίση της Τράπεζας η οποία δικαιούται  να προβαίνει στην έγκριση ή απόρριψη αυτής με βάση τα εκάστοτε πιστοληπτικά κριτήριά της.

2. Μετά την έγκριση του Δανείου και την πρώτη εκταμίευσή του, και μέχρι τις 31/12/2022, τα Μέλη που συμμετέχουν στην Ενέργεια έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν:

  • Από τον Συνεργάτη του Προγράμματος Επιβράβευσης WIND:

Δώρο το πάγιο 2 μηνών, με την απόκτηση του πακέτου WIND Fiber.

  • Από τον Συνεργάτη του Προγράμματος Επιβράβευσης MediaMarkt:

20% έκπτωση με την απόκτηση κλιματιστικού και μεγάλης & μικρής οικιακής συσκευής. Η προσφορά δεν συμπεριλαμβάνει τηλεοράσεις.

  • Από τον Συνεργάτη του Προγράμματος Επιβράβευσης ΗΡΩΝ:

Δώρο 100€ (50.000 yellows) για απόκτηση νέου συμβολαίου Ρεύματος ή /και Φυσικού Αερίου ή/και ΕΝ.Α.

3. Διαδικασία απόκτησης των Δώρων:

WIND 

Το Μέλος, έως 31.12.2022 επισκέπτεται την διαδικτυακή σελίδα www.wind.gr/offer/wind-fiber-piraeus/ και καταχωρεί τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σχετικό πεδίο της σελίδας. Εν συνεχεία, θα επικοινωνήσει μαζί του ένας εκπρόσωπος της WIND ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την απόκτηση του πακέτου και το δώρο του πάγιου 2 μηνών.

Κατά την επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της WIND, το Μέλος θα πρέπει να έχει διαθέσιμο τον προσωπικό του Κωδικό yellow καθώς και όσα έγγραφα ζητήσει ο Πάροχος όπως ενδεικτικά ΔΑΤ, λογαριασμό σταθερής τηλεφωνίας, λογαριασμό ΔΕΚΟ.

MediaMarkt

Το Μέλος λαμβάνει από την Τράπεζα ένα κουπόνι, μέσω της εφαρμογής του yellow (app), είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Πρόγραμμα,  ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της Τράπεζας. Το κουπόνι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφάπαξ έως και 31/12/2022 από το Μέλος στα φυσικά καταστήματα MediaMarkt ή «Public MediaMarkt» είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.mediamarkt.gr προκειμένου να του παρασχεθεί  έκπτωση 20% σε αγορά κλιματιστικού ή/και μεγάλης & μικρής οικιακής συσκευής του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σημειώνεται ότι το κουπόνι δεν μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  συνδυαστικά με άλλες ενέργειες, προσφορές, προνόμια και εκπτώσεις (π.χ. περίοδο εποχιακών εκπτώσεων, Black Friday, προωθητικές ενέργειες, δώρο ΦΠΑ κτλ.). Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, ο πελάτης λαμβάνει το ποσό που έχει πληρώσει και αναγράφεται στην απόδειξη και όχι την αρχική αξία του προϊόντος προ της εφαρμογής της έκπτωσης.

ΗΡΩΝ

Το Μέλος έως 31.12.2022  καλεί το 2130075356 ή αποστέλλει email στο direct-sales@heron.gr, αναφέροντας/καταγράφοντας τον προσωπικό του Κωδικό yellow, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του ώστε να τον καλέσει ένας εκπρόσωπος του Ήρωνα, την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Κατά την επικοινωνία με τον εκπρόσωπο θα γίνει η διαδικασία για απόκτηση νέου συμβολαίου Ρεύματος ή /και Φυσικού Αερίου ή/και ΕΝ.Α. Τα yellows θα πιστωθούν στο λογαριασμό του Μέλους, το αργότερο εντός 60 ημερών από την απόκτηση του συμβολαίου. 

Τα yellows μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Προγράμματος, όπως εκάστοτε αυτοί ισχύουν.

4. Η διάρκεια ισχύος της Ενέργειας (εφεξής η «Διάρκεια της Ενέργειας») χωρίζεται στις εξής περιόδους:

  • οι αιτήσεις για Στεγαστικό Δάνειο μπορούν να υποβληθούν από 30\09\2021 έως 31\12\2021,
  • η έγκριση της αίτησης από την Τράπεζα και η εκταμίευση του Δανείου να γίνει έως και 31/12/2022 και
  • η απόκτηση της προσφοράς από τον κάθε Συνεργάτη μπορεί να γίνει μέχρι τις 31/12/2022.

5. Τα οφέλη που αναφέρονται στον Όρο 2, θα αποδίδονται στο Μέλος που είναι ο κύριος (πρώτος) οφειλέτης του Δανείου και δεν μεταβιβάζονται, ούτε ανταλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο.

6. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση των οφελών της Ενέργειας είναι τα Μέλη:

α) να διατηρούν την ιδιότητα Μέλους του Προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς κατά τη διάρκεια της Ενέργειας και

β) να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Προγράμματος αναφορικά με τη συλλογή και εξαργύρωση yellows.

7. Τα Μέλη αποδέχονται ότι τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα που θα περιέλθουν νόμιμα στην Τράπεζα στο πλαίσιο και για το σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Ενέργειας, θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της Ενέργειας.

Όσον αφορά στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Τράπεζας ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ενημερωτικό έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων της Ενέργειας.

Τα Μέλη, τα οποία τελικώς δεν επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια, μπορούν να το δηλώσουν στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών της Τράπεζας (2103288000), από την ημερομηνία έναρξης της Ενέργειας και μέχρι τη λήξη της.

8. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την Ενέργεια, να αλλάξει το διάστημα ισχύος της ή και να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο της Ενέργειας οποτεδήποτε, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο ή για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Τράπεζα θα δημοσιεύσει τις μεταβολές αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο, περιλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Τράπεζα.

9. Οι ανωτέρω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων, αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι λειτουργίας του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow.


Online instalment transactions using a credit card: The Member’s account will be credited with yellows, as follows:

up to 5 days after each instalment has been cleared up to 30 days after the transaction has been cleared Total yellows Card transaction
yellows for every 1 € of transaction 10 140 150 Credit Cards